Bezpečnost potravin

Veterinární dozor v tržnicích a na tržištích

Vydáno: 6. 10. 2010
Autor: berankova1

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 6.10. 2010.

Asi nejen návrat k tradicím a inspirace ve Francii či Itálii vedl u nás k oživení trhů s jídlem a surovinami do kuchyně. Ano, jde o trhy, kterým se u nás začalo říkat „farmářské“. Státní veterinární správa ČR vítá tuto snahu domácích výrobců, chovatelů a hospodářů nabídnout lidem kvalitní čerstvé potraviny. A ve schválených tržnicích a tržištích vykonává veterinární dozor.

Zákon o potravinách (č. 110/1997 Sb. v platném znění) říká, že dozor při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích vykonávají krajské veterinární správy, na území hlavního města pak Městská veterinární správa v Praze.

Úprava veterinárních podmínek a povinností provozovatelů tržnic a tržišť plyne z § 25 veterinárního zákona, provozovatel tržnice a tržiště má rovněž povinnost předložit místně příslušné krajské veterinární správě (popřípadě MěVS v Praze) ke schválení tržní řád, který musí v daném případě obsahovat veterinární a hygienické podmínky zacházení s prodávanými živočišnými produkty, popřípadě informace o tom, zdali tržní řád nebyl vydán formou nařízení obce. Podle ustanovení § 46 veterinárního zákona takováto prodejní místa schvalují obce a povolují konání těchto trhů.

Státní veterinární správa spolu s krajskými veterinárními správami tento způsob prodeje v tržnicích a na tržištích projednaly se Svazem měst a obcí a požádaly je o spolupráci, zejména proto, aby orgány veterinárního dozoru měly potřebné informace k výkonu dozoru nad bezpečností potravin k dispozici. Jedině za těchto podmínek může místně příslušná krajská veterinární správa, popřípadě Městská veterinární správa v Praze, vykonávat dozor.

Státní veterinární správa ČR připomíná všem, kdo organizují tzv. farmářské trhy, i těm, kteří zde prodávají, že musejí dodržovat veterinární a hygienické požadavky, které jsou nezbytné pro zachování zdravotní nezávadnosti potravin živočišného původu. Takovýto způsob prodeje je možný, je i žádoucí a veřejností vítaný.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.