Bezpečnost potravin

Uznávání profesních kvalifikací v EU

Vydáno: 22. 5. 2007
Autor: pospisilova

Oblast uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání nebyla do 1. května 2004 v České republice upravena.

 Oblast uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání nebyla do 1. května 2004 v České republice upravena. Zejména potřeba důsledné úpravy zásady volného pohybu osob v souladu s požadavky Evropského společenství s cílem volného uplatnění na pracovním trhu Evropského společenství vedla k přijetí zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Problematika vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání, se v České republice týká cca 480 povolání a odborných činností, u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem a podmínky jejich výkonu. Jedná se o tzv. regulovaná povolání a regulované odborné činnosti.
Uznávání vysokoškolského vzdělávání je upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., (zákon o vysokých školách ). Provádějí ho veřejné vysoké školy, které poskytují obdobný akreditovaný studijní program, v určitých případech pak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany či Ministerstvo vnitra. Uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška MŠMT
 č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. Provádějí ho krajské úřady ( odbory školství ) příslušné dle místa pobytu žadatele na území České republiky. Provádí ho i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo vnitra.
Podrobné informace o uznávání odborných kvalifikací naleznete pro ČR na www.msmt.cz nebo www.mpo.cz ( odbor živností )
Pro členské státy EU na http://europa.eu.int/comm/internal market/qualifications
nebo http://europa.eu.int/youreurope .