Bezpečnost potravin

Usnesení vlády k Informaci o stavu Jihočeského kraje

Vydáno: 19. 2. 2003
Autor:

opatření pro odstranění staré ekologické zátěže, Souhrnná strategie obnovy území postiženého povodněmi, ISPA, NF, MŽP, MMR, MV, MZe, MD, MPSV, MPO, MZd, MŠMT, MF

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. února 2003 č. 132

k Informaci o stavu Jihočeského kraje
po povodních v roce 2002 a jeho dalším rozvoji

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Informaci o stavu Jihočeského kraje po povodních v roce 2002 a jeho dalším rozvoji, obsaženou v části III materiálu č. j. 98/03;

II. s c h v a l u j e Strategické vize, cíle a vymezené problémové okruhy Jihočeského kraje, obsažené v dokumentu uvedeném v bodě I tohoto usnesení;

III. u k l á d á

1. ministrům financí, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, zemědělství, životního prostředí, dopravy, práce a sociálních věcí, kultury, 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra a ministryním zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy podílet se ve spolupráci s hejtmanem Jihočeského kraje na realizaci strategických vizí, cílů a řešení vymezených problémových okruhů podle bodu II tohoto usnesení při respektování priorit a za využití forem státní pomoci, stanovených usnesením vlády z 8. ledna 2003 č. 12, k Souhrnné strategii obnovy území postiženého povodněmi,

2. ministrům životního prostředí a financí zajistit financování bezodkladných opatření pro odstranění staré ekologické zátěže „Obalovna Milevsko“ v rámci zvláštního účtu podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve výši 6,5 mil. Kč z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva,

3. ministru financí spolupracovat s představiteli obcí regionu Blata a s představiteli Jihočeského kraje při využití jejich finančních možností na vypracování „Prohlášení o spolufinancování“ příslušného projektu a toto prohlášení jako zástup- ce státu zajišťujícího hlavní podíl financí za českou stranu potvrdit a následně zajistit ve spolupráci s ministrem životního prostředí spolufinancování projektu ISPA

„Rekultivace a odstranění ekologické zátěže po hydrometalurgickém zpracování uranových rud v oblasti obcí regionu Blata“ pro léta 2004 až 2006 s využitím částek poskytnutých obcemi regionu Blata a Jihočeským krajem a s využitím Národního fondu ex VPS do celkové výše 285,9 mil. Kč;

IV. d o p o r u č u j e hejtmanovi Jihočeského kraje spolupracovat při realizaci opatření podle tohoto usnesení.

Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr vnitra,
ministři financí, pro místní rozvoj,
průmyslu a obchodu, zemědělství,
životního prostředí, dopravy,
práce a sociálních věcí, kultury,
ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy

Na vědomí:
hejtman Jihočeského kraje

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Usnesení vlády, 17. 2. 2003