Bezpečnost potravin

Usnesení vlády ČR ke Zprávě o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR

Vydáno: 26. 4. 2003
Autor:

V rámci možností státního rozpočtu ČR prosazovat Strategii v řídících, metodických a organizačních pokynech; ŽP

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. dubna 2003 č. 334

ke Zprávě o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky, obsaženou v části III materiálu č. j. 350/03 (dále jen „Strategie“);

II. u k l á d á 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministrům zemědělství, životního prostředí, dopravy, pro místní rozvoj, obrany, průmyslu a obchodu, kultury, informatiky, financí a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy nadále trvale respektovat a v rámci možností státního rozpočtu České republiky prosazovat Strategii v řídících, metodických a organizačních pokynech;

III. d o p o r u č u j e hejtmanům a starostům obcí s rozšířenou působností trvale respektovat a prosazovat Strategii v řídících, metodických a organizačních pokynech.

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
ministři financí, zemědělství,
životního prostředí, dopravy,
pro místní rozvoj, obrany,
průmyslu a obchodu,
kultury, informatiky

Na vědomí:
hejtmani,
starostové obcí s rozšířenou působností

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Vláda, 24. 4. 2003 (Mik)