Bezpečnost potravin

Usnesení vlády ČR ke Zprávě o plnění programu prevence před povodněmi

Vydáno: 26. 4. 2003
Autor:

Vypuštěn Program protierozních opatření. Ukládá ministrům zemědělství, životního prostředí, dopravy a informatiky realizovat ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj a financí programy prevence před povodněmi včetně jejich vzájemné koordinace. ŽP

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. dubna 2003 č. 335

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í Zprávu o plnění programů prevence před povodněmi, obsaženou v materiálu č.j. 349/03;

II. s o u h l a s í

1. s vypuštěním Programu protierozní ochrany zemědělské půdy ze souboru programů prevence před povodněmi, neboť v něm obsažená opatření jsou realizována v rámci mimoprodukčních funkcí zemědělství podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria jejich posuzování,

2. s rozdělením Programu k zajištění dopravních objektů a komunikačních vazeb na dva samostatné programy realizované v gesci Ministerstva dopravy a Ministerstva informatiky;

III. u k l á d á

1. ministru dopravy zahájit ve spolupráci s ministrem financí Program k zajištění dopravních objektů s tím, že výše finančních prostředků bude stanovena v rámci možností státního rozpočtu České republiky na příslušný rok,

2. ministru informatiky zahájit ve spolupráci s ministrem financí Program k zajištění komunikačních vazeb s tím, že výše finančních prostředků bude stanovena v rámci možností státního rozpočtu České republiky na příslušný rok,

3. ministrům zemědělství, životního prostředí, dopravy a informatiky realizovat ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj a financí programy prevence před povodněmi včetně jejich vzájemné koordinace,

4. ministrům zemědělství, životního prostředí, dopravy a informatiky zpracovat ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj a vládě do 31. března 2006 předložit zprávu o plnění programů uvedených v části III materiálu č. j. 349/03 a upravených podle tohoto usnesení;

IV. m ě n í usnesení vlády z 13. září 2000 č. 897, k Záměrům tvorby programů prevence před povodněmi, tak, že se zrušuje bod II/3 uvedeného usnesení.

Provedou:
ministři zemědělství,
životního prostředí,
dopravy, informatiky,
pro místní rozvoj, financí

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.