Bezpečnost potravin

Usnesení vlády ČR k Projektu obnovy Karlín

Vydáno: 26. 4. 2003
Autor:

Podklad pro další postup prací na odstranění škod vzniklých povodní v roce 2002 v hlavním městě Praze; ŽP

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. dubna 2003 č. 336

V l á d a

I. s o u h l a s í s návrhem Projektu obnovy KARLÍN, obsaženým v části III materiálu č.j. 351/03 (dále jen „Projekt“), a to jako s projektem rámcovým s tím, že zároveň akceptuje návrh Souhrnu finančních prostředků na odstranění škod předložený primátorem hlavního města Prahy ze 7. dubna 2003, jako podklad pro další postup prací na odstranění škod vzniklých povodní v roce 2002 v hlavním městě Praze;

II. u k l á d á

1. ministru pro místní rozvoj iniciovat na jednání Výboru pro operativní činnost spojenou s obnovou území postiženého povodněmi zpracování materiálu, jehož obsahem bude plán koordinovaného rozvoje zejména těch částí území hlavního města Prahy, které byly postiženy povodněmi v roce 2002,

2. ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s ministry zemědělství, financí, životního prostředí, dopravy, průmyslu a obchodu a kultury předkládat vládě zprávy o průběhu realizace Projektu, a to do 30. června 2003, 30. září 2003 a do 31. prosince 2003;

III. d o p o r u č u j e primátorovi hlavního města Prahy a starostovi městské části Praha 8 využít Projekt a finanční zdroje k nápravě škod po povodních vzniklých v roce 2002 v městské části Praha 8 a při pracích na materiálu uvedeným v bodě II/1 tohoto usnesení.

Provedou:
ministr pro místní rozvoj
a výkoný místopředseda Rady vlády pro obnovu
území postiženého povodněmi,
ministři zemědělství, financí, životního prostředí,
dopravy, průmyslu a obchodu, kultury

Na vědomí:
starosta městské části Praha 8

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Vláda, 14. 4. 2003 (Mik)