Bezpečnost potravin

Usnesení vlády ČR k odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku

Vydáno: 19. 2. 2003
Autor:

Jihočeský kraj, realizace obnovy a odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku, MZe

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. února 2003 č. 133

k odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku
na území Jihočeského kraje

V l á d a

I. s c h v a l u j e zabezpečení odstranění povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území Jihočeského kraje tak, jak je uvedeno v části III materiálu č. j. 97/03;

II. u k l á d á ministru zemědělství zabezpečit prostřednictvím správců vodních toků realizaci obnovy a odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území Jihočeského kraje podle bodu I tohoto usnesení.

Provede:
ministr zemědělství

Na vědomí:
hejtman Jihočeského kraje

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Usnesení vlády, 17. 2. 2003