Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 9. 2. 2006

Vydáno: 9. 2. 2006
Autor:

A jak jsou na tom čeští býci ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Což o to, býci se u nás mají dobře, zejména ti v inseminačních stanicích. Aby ale všechno bylo opravdu tak jak má, na to dozírají veterinární inspektoři. Nicméně určité výhrady vyslovili v loňském roce inspektoři z FVO – z Potravinového a veterinárního úřadu (Food and Veterinary Office).

 

K závěrům mise z 21. 11. až 25. 11. 2005, která Státní veterinární správa ČR na počátku letošního roku obdržela, se vyjadřujeme v tom smyslu, že zjištění dvou inspektorů, kteří tehdy navštívili 3 inseminační stanice, 2 banky spermatu, 2 pracoviště, kde se pracuje s embryi skotu, byla pro orgány státního veterinárního dozoru inspirací a podnětem k nápravným opatřením.

 

Mise v loňském listopadu konstatovala, že systém státního veterinárního dozoru je funkční a že dozor  poskytuje dostatečné záruky jak z hlediska zdravotní nezávadnosti semene i embryí i z hlediska welfare chovaných býků. Kromě toho inspekce shledala, že jsou rezervy na úrovni dozoru inspektorátů krajských veterinárních správ, nicméně, že zjištěné závady nejsou překážkou ani v činnosti, ani v obchodování.

 

Státní veterinární správa ČR již podnikla odpovídající kroky – upozornila příslušné krajské veterinární správy, že musejí vykonávat důslednější kontroly zejména nad tím, jak v inseminačních stanicích vykonávají dozor soukromí veterinární lékaři, kteří jsou jimi pro tuto činnost schváleni.

 

Nyní krajské veterinární správy kontrolují objekty a zařízení inseminačních stanic, jde zejména o organizačně stavební uspořádání, aby odpovídala požadavkům stanoveným předpisy EU. Sem patří například omezení vstupu nepovolaných osob do inseminačních stanic, omezení tzv. chovatelských dnů, a že vždy musejí být evidovány osoby zabezpečující nezbytné služby pro inseminační stanice. Tyto osoby vždy musejí být vybaveny ochrannými hygienickými prostředky.

 

K opatřením patří i tak zdánlivě komické opatření – zamezit, aby do zařízení neměl přístup hmyz. Ve světle nyní prováděného ozdravovacího programu proti IBR (infekční bovinní rhinotracheitidě) je to aktuální, neboť právě hmyz toto onemocnění může přenášet.

 

Na připomínku k ochraně zdraví plemeníků před nebezpečnými nákazami uvádíme, že s ohledem na to, že ČR byla rozhodnutím Komise 320/2004 ES oficiálně uznána za úředně prostou tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a enzootické leukózy skotu, je (na základě veterinárního zákona) vyloučeno, že by se mohl do inseminační stanice dostat „problematický“ býk, tj. ani býk z hospodářství jemuž byl status úředně prostého hospodářství pozastaven nebo odejmut. K takovéto situaci zatím nedošlo.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.