Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 3. 1. 2006

Vydáno: 4. 1. 2006
Autor:

Zatímco včely spí, veterináři bdí . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz
 

Jako každý rok se na nastávající sezónu s dostatečným předstihem připravují včelaři a pracovníci státního veterinárního dozoru jsou jim v tom nápomocni.

 

Státní veterinární správa ČR opět organizuje ve dnech 11. a 12. února kurs pro prohlížitele včelstev ve spolupráci s Českým svazem včelařů, a to opět ve školicím středisku Středního odborného učiliště včelařského v Nasavrkách jako tomu bylo v loňském roce. Na školení se též podílí Institut celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, který absolventům v září po složení zkoušek vydá osvědčení. (Na kurz je využito i příspěvku z EU prostřednictvím dotačního titulu, který vyplývá z Nařízení vlády č. 197/2005 z 11. 5. 2005, které vychází z Nařízení Rady 797/2004 a Nařízení Komise 917/2004).

 

Budoucí prohlížitelé absolvují odborné přednášky o legislativě, tj. o veterinárním zákonu a prováděcích vyhláškách, o problematice epizootologické – o nákazách včel (mor a hniloba včelího plodu, varroáza apod.), o otravách včel a o rostlinolékařské problematice z pohledu platných předpisů. Dozví se též o nejnovějších metodách laboratorních vyšetření včel. Přednášet budou pracovníci Státní veterinární správy ČR, odborníci na právo, laboratorní diagnostiku, léčení i odborníci z Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic. Prohlížitelé se během roku seznámí se širokou problematikou chovu včel, aby v září složili zkoušky.

 

Jak je zřejmé, při včelaření se může vyskytnout celá řada problémů. Aby z včeliček, jak laskavě tento užitečný hmyz jejich chovatelé nazývají, byl užitek, musejí být zdravé, v zimě je třeba jich ubránit před škůdci a v sezóně například před různými otravami. Dále pak je nutné věnovat pozornost především klinickým vyšetřením včelstev chovaných v ochranných pásmech okolo výskytu moru včelího plodu. Takováto vyšetření se provádějí zde u všech včelstev po dobu dvou let od vyhlášení ohniska moru včelího plodu. A právě zde je jedna z hlavních úloh prohlížitelů. Je třeba poznamenat, že prohlížitel nepracuje zcela zadarmo, za provedenou prohlídku včelstva mu náleží  25 korun jako odměna na základě smlouvy s příslušnou krajskou veterinární správou.

 

V uplynulých letech se takovýchto kurzů účastnilo vždy kolem třicítky budoucích prohlížitelů, letos je přihlášených opět zhruba třicet. Podle Karla Vondrky, který za organizaci školení za Státní veterinární správu ČR zodpovídá, počítáme s doškolováním absolventů, kteří získali osvědčení před rokem 2000. Účast v kurzech je samozřejmě dobrovolná a v podstatě svědčí o zodpovědnosti členů Českého svazu včelařů. O přístupu k chovu včel může svědčit i motto letošního osmého sjezdu této organizace: „Přírodě a společnosti včelařství víc dává, než bere“.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.