Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 27. 7. 2005

Vydáno: 30. 7. 2005
Autor:

V monitoringu zoonóz stále dokonaleji! Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 

Sledování zoonóz – nemocí přenosných ze zvířat na lidi a naopak – je čím dál tím přísnější. Je to i proto, že se v poslední době též uvažuje o případných možnostech vzniku nových epidemií. Příkladem může být nebezpečí aviární influenzy (ptačí chřipky), která se u nás dosud nevyskytla, což se týká i virového onemocnění SARS. Jistým rizikem může být i BSE, která je již několik let sledována a jak se ukazuje, jsou veterinární opatření  účinná.

 

Lze obecně konstatovat, že naše republika je díky velmi dobré úrovni státního veterinárního dozoru a tudíž i dobré zdravotní úrovni chovů hospodářských zvířat z hlediska výskytu zoonóz na tom velmi dobře. Potvrdily to dosud všechny kontrolní mise z EU.

 

Však také byla ČR v loňském roce uznána orgány EU za zemi prostou celé řady nákaz hospodářských zvířat (brucelózy, leukózy a tuberkulózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, brucelózy ovcí a koz). Klasickými zoonózami jsou například brucelóza, či tuberkulóza skotu. A dokonce i pro lidi smrtelně nebezpečná vzteklina se u nás již tři roky nevyskytuje a Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) uznal ČR za zemi prostou této nebezpečné nákazy.

 

Aby situace byla dobrá i nadále, a nebyli ohroženi lidé, ani zvířata, stále se zdokonaluje monitoring potenciálních nebezpečí. Smysl tohoto monitoringu je, že se sledují a analyzují rizika, aby bylo možné operativně přijmout odpovídající opatření.

 

Zejména na základě Směrnice č. 99/2003/EEC, která je implementovaná v naší vyhlášce č. 356/2004 podléhají nově hlášení verotoxigenní Escherichia coli, kampylobakterióza a rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům.

 

Za velmi důležité lze považovat právě sledování rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům proto, že hrozí, že by mohla selhávat léčba lidí přípravky na bázi antibiotik. Je reálné „vypěstování“ rezistentních kmenů původců nákaz. Právě z hlediska rezistence vůči antibiotikům se sledují především Salmonelly, Escherichia coli a Campylobacter jejuni a coli. Lidé i zvířata jsou totiž ohroženi stejnými anebo velmi podobnými mikroorganismy.

 

Evropský úřad EFSA (European Food Safety Authority) pak každoročně vyhodnocuje údaje z členských států a publikuje je ve výroční zprávě Zoonoses Community Report. EFSA má za úkol harmonizovat monitoring, aby získávané údaje byly srovnatelné a bylo možné na jejich základě přijímat na území celé EU stejná opatření.

 

Samozřejmě je tento monitoring zoonóz finančně náročný, díky  možnostem státního rozpočtu a pochopitelně pochopení Ministerstva zemědělství ČR jej může Státní veterinární správa uskutečňovat. Jde přece o zdraví lidí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.