Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 25. 1. 2005

Vydáno: 25. 1. 2005
Autor:

Další důkaz o úrovni českých včelařů . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

V zájmu každého včelaře je,  aby měl zdravá včelstva. Proto naši včelaři velmi dobře spolupracují prostřednictvím svého Českého svazu včelařů se státním veterinárním dozorem. Systém spolupráce probíhá jednak na úrovni Svaz – Státní veterinární správa a pak na úrovni s místně příslušnými krajskými veterinárními správami, kde významnou úlohu plní odborní prohlížitelé včelstev z řad chovatelů včel.

 

Letos počátkem února organizuje kurs pro tyto prohlížitele včelstev Český svaz včelařů spolu se Státní veterinární správou ČR ve Středním odborném učilišti v Nasavrkách. Ve dvou dnech 5. a 6. února absolvují frekventanti odborné přednášky o organizaci státního veterinárního dozoru, legislativě, tj. o veterinárním zákonu a prováděcích vyhláškách, o nejnovějších poznatcích v diagnostice a případném léčení infekčních a parazitárních onemocněních včel. Dozví se o nejnovějších způsobech laboratorních vyšetření a o právním řešení otrav včelstev chemickými přípravky používanými v rostlinné výrobě. Přednášet budou pracovníci Státní veterinární správy, odborníci na právo, diagnostiku, léčení i odborníci z Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic.

 

Hlavním organizátorem za Státní veterinární správu je Karel Vondrka, který též zodpovídá za organizaci závěrečných zkoušek, které proběhnou zřejmě v září. Loni bylo na obdobném kursu čtyřicet účastníků, letos jejich počet zřejmě nepřekročí třicítku.

 

Po úspěšně absolvované zkoušce obdrží prohlížitelé včelstev osvědčení podepsané ústředním ředitelem Státní veterinární správy. To je pak opravňuje a zplnomocňuje ke klinickým prohlídkám včelstev například v ochranných pásmech moru včelího plodu. Vyskytne-li se toto nebezpečné onemocnění u včelstva, musí se toto včelstvo zlikvidovat, aby se zabránilo dalšímu šíření. U nás se nemocná včelstva neléčí, ihned se likvidují, tudíž v medu od našich včel se nemohou nacházet zakázaná antibiotika. Okolo výskytu se vyznačí několikakilometrové ochranné pásmo, které po dva roky prohlížitelé ispektují. Obdobně vykonávají tuto činnost i v jiných případech výskytu nebezpečných onemocnění. Při jakémkoli zjištění, či podezření kontaktují epizootologa krajské veterinární správy, který úředně zajistí všechny další potřebné kroky.

 

Za pomoci prohlížitelů včelstev je státní veterinární dozor velmi účinný a efektivní. Důsledkem toho je i to, že český med je kvalitní a dobře se uplatňuje na trhu. Jeho kvalitu nikdo dosud nezpochybnil.

Josef Duben, tiskový mluvčí SVS ČR

 

Další informace ze Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.