Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 23. 4. 2004

Vydáno: 26. 4. 2004
Autor:

Veterináři jednali v IrskuZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

Včera v pozdních odpoledních hodinách skončilo v historickém městečku Kilkenny na jihu Irska za předsednictví irského šéfa Patricka Rogana poslední setkání šéfů veterinárních služeb „pětadvacítky“ se zástupci sekretariátu Rady Evropské unie a Evropské komise před přistoupením deseti nových členských států, jejž se jejich šéfové veterinárních služeb zúčastnili naposledy v roli pozorovatelů.

Počátek třídenního jednání byl zaměřen na vzájemné informace o systému postgraduálního a celoživotního vzdělávání, které je pro tuto profesi důležité zejména z důvodů zodpovědnosti za předcházení šíření velmi nebezpečných nákaz, při jejichž výskytu může docházet ke vzniku nedozírných ekonomických ztrát a především z důvodu zodpovědnosti za bezpečnost potravin.

Je důležité dosáhnout srovnatelného systému postgraduálního a postgarančního vzdělávání pro sladění výkonu dozorové veterinární činnosti v celém průběhu potravního řetězce, tj. od zdraví zvířete po zdravé a bezpečné potraviny, tedy od stáje po stůl. Byl zdůrazněn rovněž význam základního právního vzdělávání pro získání potřebného právního vědomí pro správné vedení správního řízení, což se i v ČR ukázalo jako velmi důležité v období schvalování potravinářských závodů.

Irský kolega, ale i někteří kolegové z „patnáctky“ upozornili na malý zájem absolventů veterinárních univerzit o práci ve státní službě z důvodu nízkého platového ohodnocení ve srovnání s výkonem soukromé praxe. Se stejným problémem se setkáváme i v ČR.

Jednání se krátce zúčastnil i šéf veterinární služby Ruské federace Jevgenij Nepoklonov s problematikou veterinárních certifikátů pro dovoz do Ruské federace z EU po jejím rozšíření. Z důvodů dosud neukončených jednání bude ze strany Ruské federace požadavek zavedení nových certifikátů odložen do konce června.

Za velmi důležité považuji vyjednávání Evropské komise s představiteli USA o přístupu k řešení problematiky BSE, zejména pokud jde o odstraňování SRM (specifikovaného rizikového materiálu), zákaz zkrmování masokostních mouček a rozsah laboratorního vyšetřování.

Je snaha dosáhnout v těchto záležitostech konsensu, zejména s ohledem na nadcházející výroční zasedání Generálního shromáždění delegátů OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat), jehož se zúčastní delegáti ze 166 zemí, a na němž by se mělo dosáhnout maximálního možného sladění přístupu k této problematice, a to v celosvětovém měřítku.

Závěr jednání byl věnován vyhodnocení nových členských zemí a jejich příprav na přistoupení. Paní Jaana Husu Kallio, náměstkyně generálního ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, zhodnotila i přes některé nedostatky připravenost všech nových členských států kladně a zdůraznila především tu skutečnost, že nebylo nutné přijmout vůči žádnému z nich ochranná opatření, tj. zakázat tok zboží podléhajícího veterinárnímu dozoru na komunitární trh. Připomněla rovněž i následné kontroly Potravinového a veterinárního úřadu z Dublinu.

Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.