Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 21. 10. 2005

Vydáno: 24. 10. 2005
Autor:

Influenza - mimořádná veterinární opatření . MVDr. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm c) a odst. 3 veterinárního zákona z důvodu nebezpečí zavlečení a rozšíření vysocepatogenní aviární influenzy způsobené influenza virem A subtypu H5N1 na území České republiky tato

mimořádná veterinární opatření

1) Zakazuje se pořádání svodů drůbeže a ostatních ptáků, tj. soustředění drůbeže a ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s drůbeží a ostatními ptáky, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Pozastavuje se platnost vydaných veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných Státní veterinární správou České republiky pro svody s mezinárodní účastí. Pozastavuje se platnost veterinárních podmínek pro konání svodů drůbeže a ostatních ptáků vydaných místně příslušnými krajskými veterinárními správami a Městskou veterinární správou v Praze pro svody s účastí drůbeže a ostatních ptáků chovaných v České republice.

2) Zakazuje se pořádání soutěží poštovních holubů s mezinárodní účastí na území České republiky a účast poštovních holubů chovatelů z České republiky na soutěžích v zahraničí.

Odůvodnění:

Uvedená opatření se ukládají, na základě rozšíření vysocepatogenní aviární influenzy z asijských zemí na území Evropy, k ochraně státního území České republiky před zavlečením této nákazy.

Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 22.10.2005 od 0,00 hodin.

V Praze dne 21.října 2005

MVDr. Milan Malena, ústřední ředitel SVS ČR

Náhled pro tisk