Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 20. 2. 2007

Vydáno: 20. 2. 2007
Autor: pospisilova

Pozor na dovozy některých zájmových zvířatZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Jelikož se před dovolenými objevují dotazy na možnosti soukromého dovozu různých exotických zvířat či výrobků z nich, považujeme za vhodné zmínit některá fakta a případná rizika.
 
V případě, že jde o zvíře uvedené na rozsáhlém seznamu CITES anebo o „pouhé“ turistické suvenýry vyrobené z takovýchto zvířat, vystavuje se turista nebezpečí, že mu bude všechno zabaveno, zaplatí pokutu a ještě může být pravomocně odsouzen.
 
CITES je Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a patří k ní právě zmíněný podrobný seznam živočichů a rostlin (www.cites.org).
 
Takže, vyjíždí-li někdo do ciziny s úmyslem nějaké zvíře dovézt, i nebo se s ním stěhuje do ČR, musí se předem informovat o veterinárních podmínkách dovozu do EU, tj. i ČR, na Státní veterinární správě ČR. Tyto veterinární podmínky dovozu (veterinární osvědčení) se totiž v některých případech týkají i dovozu zvířat pro zájmový chov, a musejí být potvrzeny úřední veterinární autoritou země původu. Jde-li o „citesové“ zvíře, musí mít člověk i povolení pro vývoz z příslušné země a také doklad o legálním nabytí zvířete nebo výrobku z něj. A od nás ještě dovozní povolení z našeho ministerstva životního prostředí, které se vydává na základě vývozního povolení země vývozu. A až zvíře přiveze do Čech, musí zvíře podléhající registraci také zaregistrovat u příslušného krajského úřadu.
 
Je zřejmé, že postup při dovozu není příliš jednoduchý, proto lze doporučit zakoupit si cizokrajné zvíře v obchodě u nás, a to je navíc i s určitou zárukou. Ovšem i zde je nutné u zvířete, které je na seznamu CITES, požadovat doklad o jeho nabytí. Navíc odborný prodejce může kvalifikovaně poradit s chovem.
 
Pro představu uvádíme některá fakta, se kterými je třeba počítat. Více informací lze zjistit na stránkách České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz).
 
Dovoz ze zemí mimo EU
Podmínky dovozu řeší nařízení Rady č. 338/97 (ES) – jeho prováděcí pravidla jsou stanovena nařízením Komise č. 865/2006 (ES). K dovozu exemplářů z přílohy A a B, dle nařízení Komise (ES) č. 1332/2005, je nutné vývozní povolení CITES ze země původu a dovozní povolení ČR, která jsou předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU. Při dovozu exemplářů z přílohy C a D, (opět nařízení č. 1332/2005), je nutné při vstupu do EU na celním úřadě vyplnit formulář Oznámení o dovozu (formuláře jsou k dispozici na celním úřadě), při dovozu exempláře z přílohy C ze země, která jej zařadila do seznamu CITES, je nutné i vývozní povolení ze země původu.
V některých případech je možné dovoz neživých exemplářů z přílohy B  (výrobky, suvenýry, lovecké trofeje aj.) považovat za dovoz osobního charakteru, pak stačí pouze vývozní povolení ze země původu (bližší informace lze získat na Ministerstvu životního prostředí).    
 
Zákazy dovozu do EU
Pro některé CITES druhy platí zákaz dovozu na území EU – viz  nařízení Komise (ES) č. 605/2006. Dovoz takových exemplářů do EU není přípustný a to ani v případě, že země původu povolí jejich vývoz.
 
Pokud má někdo úmysl dovézt živé živočichy (či rostliny nebo výrobky z nich), je nanejvýš vhodné, aby se informoval před odjezdem na Ministerstvu životního prostředí, zda nepodléhají Úmluvě CITES a jaké jsou podmínky pro jejich legální dovoz.
 
Dále je dobře si uvědomit, že transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU sice není považován za dovoz a vývoz a nejsou proto nutná dovozní ani vývozní povolení, nicméně v rámci EU platí některá omezení:
 
Zákaz komerčního využívání
Druhy z přílohy A je zakázáno jakkoli komerčně využívat (prodávat, nakupovat, inzerovat, vystavovat za peníze, používat je k reklamě apod.). Existuje však několik přesně daných případů (odchov v zajetí, předcitesový exemplář, záchranné programy ad.),  kdy je z tohoto zákazu možné udělit výjimku. Takové výjimky udělují krajské úřady ve správním řízení a pokud žadatel doloží všechny požadované údaje, získá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností  (žlutý formulář). Tento dokument je platný po celém území EU. Exemplář musí být nezaměnitelně označen, aby bylo možné ho ztotožnit s vydaným dokumentem.
 
Volně obchodovatelné druhy AZákaz komerčního využívání druhů A neplatí pro uměle vypěstované rostliny, starožitnosti a běžně chované druhy ptáků (seznam viz. příloha  příloha X nařízení Komise (ES) č. 865/2006).
Je zakázáno komerčně využívat i druhy z přílohy B, tento zákaz neplatí pro exempláře, které byly získány legálním způsobem (legální dovoz do EU, odchov). S legálně získanými exempláři B se v EU smí obchodovat volně.
 
Přemístění exemplářů CITES v rámci EU
Přemístěním je míněn jakýkoli přesun exempláře po EU. V případě, že se tento přesun týká exempláře druhu z přílohy A, který pochází z volné přírody a měl při dovozu do EU stanoveno místo určení, je nutné požádat o povolení k přemístění. Toto povolení v ČR uděluje Ministerstvo životního prostředí.  U  odchovaných exemplářů a exemplářů druhů z jiných příloh se toto povolení nevyžaduje.
 
U všech exemplářů CITES platí povinnost na výzvu kontrolních orgánů prokázat jejich legální původ. Tato povinnost platí pro každého, kdo exemplář drží, nabízí k prodeji, zpracovává, přepravuje atd.  
 
Bližší informace týkající se ochrany „citesových“ zvířat při dovozu, vývozu a obchodování s nimi lze nalézt v sekci CITES na internetových stránkách České inspekce životního prostředí (www.cizp.cz).
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.