Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 11. 2. 2004

Vydáno: 12. 2. 2004
Autor:

Bez koordinace a organizace není nadějeZpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2
Kontakt: Ing. J. Duben, tel. 227 010 154, fax: 227 010 190, e-mail: j.duben@svscr.cz;

Česká republika je spolu s 28 státy zakládajícím členem Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE – Office international des épizooties, neboli World Organisation for Animal Health). Tato organizace byla založena  28 státy dne 25. ledna1924 a nyní má celkem 166 členů z celého světa.
Posláním OIE je shromažďovat a šířit informace o výskytu nákaz ve světě, stanovovat standardy a harmonizovat nákazové požadavky z hlediska bezpečnosti obchodu se zvířaty a jejich produkty a koordinovat sledování nákaz na mezinárodní úrovni. To znamená, že i navrhuje opatření k jejich zdolávání.
Všech generálních zasedání a významných jednání  Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat se vždy zúčastňují oficiální delegáti členských států, většinou šéfů veterinárních správ, popřípadě s dalšími členy, to se týká i naší Státní veterinární správy.
Lze konstatovat, že za posledních třicet let je zaznamenatelný obrovský dopad vědeckého a technologického pokroku v životě lidí na celém světě. Rozvoj především obchodu a cestování však přináší celou řadu rizik přenosu, zavlečení i vzniku nových onemocnění zvířat a i onemocnění přenosných ze zvířat na lidi a naopak. Jakým způsobem může OIE ovlivňovat strategii obrany před hrozícími nebezpečími? Velmi mnoho, a to prostřednictvím čtyř svých speciálních komisí, 160 referenčních laboratoří a spolupracujících center pro celkem 72 nákaz pozemských a vodních živočichů, která jsou umístěna v 28 zemích. Tato celosvětová síť referenčních laboratoří a spolupracujících center má široký záběr – od problematiky nákaz, přes welfare, zdravotní nezávadnost produktů, diagnostické technologie, organizování vzdělávání po stanovování mezinárodních standardů a návrhy opatření. Tyto referenční laboratoře musejí být akreditovány a to ve svém důsledku znamená, že jejich výsledky jsou akceptovány i ostatními zeměmi zastoupenými v OIE. V ČR je referenční laboratoř OIE pro paratuberkulózu se sídlem ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. Nyní absolvuje akreditační řízení národní referenční laboratoř pro vzteklinu v Liberci.
Podle Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy se nyní daří uskutečňovat to, co zaznělo před dvěma lety v Paříži na 70. generálním zasedání OIE, a to zesílit kontakty mezi odpovídajícími kontrolními orgány jednotlivých zemí a institucemi mezinárodními, zejména OIE dále pak FAO (Food and Agricultural Organisation) a WHO (World Health Organisation) a veterinárními správami členských zemí.
Jako velmi významné a účinné se jeví v poslední době přijetí evropských směrnic, které se věnují slintavce a kulhavce a klasickému moru prasat. Obě budou v nejbližší době, tj. ještě před vstupem ČR do EU zakomponovány do naší veterinární legislativy.
Dále pak je důležité, že Mezinárodní úřad pro nákazy ustavil Skupinu pro zdravotní nezávadnost potravin (Group on Food Safety), jejímž úkolem je soustředit se na práci s institucí FAO – Codex Alimentarius. Ta stanovuje v podstatě normy a charakteristiky, které je nutné u potravin živočišného původu dodržovat.
K úspěšnosti všech těchto „bezpečnostních“ aktivit může velkou měrou přispět kodifikovaná a OIE podporovaná spolupráce evropských referenčních laboratoří. Tento úkol Státní veterinární správa ústy svého ústředního ředitele Josefa Holejšovského akceptuje a v tomto smyslu bude i on na nejbližším jednání v Bruselu hovořit.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz