Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 1. 11. 2005

Vydáno: 1. 11. 2005
Autor:

Mimořádná veterinární opatření . Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

ČJ.RED/1956/2005

 

 

     Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. c) veterinárního zákona z důvodů nebezpečí zavlečení a rozšíření vysoce patogenní aviární influenzy způsobené virem A subtypu H5N1 na území České republiky tato

 

 

              m i  m o ř á d n á  v e t e r i n á r n í  o p a t ř e n í :

 

     Jediným místem vstupu živých ptáků v zájmovém chovu dovážených ze třetích zemí na území České republiky je veřejné mezinárodní letiště Praha – Ruzyně. Zakazuje se vstup živých ptáků v zájmovém chovu dovážených ze třetích zemí na území České republiky jinými místy vstupu.

     Tito ptáci podléhají v místě vstupu kontrole dokumentů a kontrole totožnosti prováděné pracovníky Městské veterinární správy v Praze na  Pohraniční veterinární stanici Letiště Praha-Ruzyně. Na základě výsledku veterinární kontroly provedené v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Komise č. 2005/759/ES ze dne 27. října 2005, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli, doručí Městská veterinární správa v Praze celnímu úřadu doklad osvědčující výsledek veterinární kontroly, na jehož základě celní úřad postupuje při propouštění těchto ptáků do navrženého režimu.

     Tato mimořádná veterinární opatření se nevztahují na vstup živých ptáků v zájmovém chovu dovážených svými majiteli z Andory, Faerských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, San Marina a Švýcarska.

 

 

Odůvodnění:

 

     Uvedená opatření se ukládají k ochraně státního území České republiky před zavlečením vysoce patogenní aviární influenzy a v souvislosti s rozhodnutím Komise č. 2005/759/ES ze dne 27. října 2005, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli.

 

 

Tato mimořádná veterinární opatření nabývají účinnosti dne 2.11.2005, od 0,00 hodin.

 

V Praze dne: 1. 11. 2005

                                                                             MVDr. M. Malena

                                                                        Ústřední ředitel SVS ČR