Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy 14. 12. 2006

Vydáno: 14. 12. 2006
Autor:

Pas i cirkusovému velbloudovi ! Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY
Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154, fax: 227 010 190,
Došlo i na to, že cirkusová zvířata musejí mít platné doklady pro cestování. Již od 1. ledna 2007 vstupuje v účinnost nařízení Komise (ES) č. 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy. Z důvodů usnadnění kontroly nákazového statusu cirkusových zvířat a lepší informovanosti příslušných orgánů o cirkusech a hlavně o jejich přesunech mezi členskými státy, jsou stanoveny příslušnému orgánu členských zemí a provozovatelům cirkusů nové povinnosti.
 
Již v lednu 2005, při přípravě zmíněného nařízení Komise, Státní veterinární správa ČR poskytla tento návrh všem cirkusům s možností se vyjádřit.
 
Nyní o těchto aktuálních skutečnostech Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, zpravil všechny šéfy krajských veterinárních správ s tím, aby seznámili provozovatele cirkusů, kteří jsou v jejich evidenci, o nových požadavcích, které musejí od 1. ledna 2007 plnit.
 
Pro přesuny mezi členskými státy EU musí příslušný orgán cirkus zaregistrovat, vydat rejstřík zvířat v cirkusu, rejstřík míst konání vystoupení a vydat pasy pro zvířata v cirkusu vyjma psů, koček a fretek, jenž mají pasy vydané dle nařízení EP a Rady (ES) č. 998/2003, a vyjma koňovitých, kteří mají průkaz koně vydán podle zákona č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon.
 
Orgánem příslušným k registraci cirkusů a vedení rejstříku zvířat v cirkusu a míst konání (čl. 4, 5, a 6 nařízení) je místně příslušná krajská veterinární správa. Kompetence KVS podle citovaného nařízení je doplněna do chystané novely veterinárního zákona. KVS je také orgánem příslušným k vedení záznamů o výše uvedených dokumentech podle čl. 4 odst. 4 nařízení:
 
Pro představu o novince lze citovat z nařízení Komise (ES) č. 1739/2005:
 
Článek 4
Registrace cirkusů
1. Alespoň 40 pracovních dnů před tím, než se cirkus poprvé přesune do jiného členského státu, předloží provozovatel cirkusu písemnou žádost o registraci příslušnému orgánu členského státu, v němž má cirkus povolený pobyt, nebo členského státu, v němž se nachází.
2. Po obdržení žádosti uvedené v odstavci 1 provede příslušný orgán nezbytné kontroly souladu s veterinárními požadavky stanovenými v tomto nařízení.
3. Jsou-li požadavky uvedené v odstavci 2 splněny, příslušný orgán vydá:
a) jednoznačné registrační číslo cirkusu, které začíná kódem ISO daného členského státu;
b) rejstřík zvířat v cirkusu v souladu s článkem 5;
c) rejstřík míst konání v souladu s článkem 6;
d) zvířecí pasy v souladu s článkem 7.
4. Příslušný orgán vede záznamy o všech dokumentech, které vydá podle odstavce 3.
 
Článek 5
Rejstřík zvířat
Rejstřík zvířat v cirkusu uvedený v čl. 4 odst. 3 písm. b) odpovídá vzoru stanovenému v příloze I a je opatřen registračním číslem uvedeným v čl. 4 odst. 3 písm. a). Každá stránka je před vydáním označena razítkem a podepsána úředním veterinárním lékařem.
 
Článek 6
Rejstřík míst konání
Rejstřík míst konání uvedený v čl. 4 odst. 3 písm. c) odpovídá vzoru stanovenému v příloze II a je opatřen registračním číslem uvedeným v čl. 4 odst. 3 písm. a). Každý zápis je před každým přesunem uvedeným v článku 9 označen razítkem a podepsán úředním veterinárním lékařem.“
 
Článek 7
Zvířecí pasy
1. V souladu s článkem 4 vydá příslušný orgán pro každé zvíře v cirkusu jiné než zvířata uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku pas, který odpovídá vzoru stanovenému v příloze III.
2. V souladu s článkem 4 vydá příslušný orgán pro ptáky a hlodavce v cirkusu společný pas, který odpovídá vzoru stanovenému v příloze IV.“
 
(…v textu zmiňované přílohy je pro tento účel zbytečné uvádět, jsou uvedeny v nařízení a mají je k dispozici orgány státního veterinárního dozoru – krajské veterinární správy).
 
Pro vydání individuálního pasu zvířete v cirkusu a pasu pro ptáky a hlodavce cirkusu se musí provozovatel cirkusu obrátit na soukromého veterinárního lékaře, který v cirkuse zajišťuje veterinární péči (distributorem pasů pro cirkusová zvířata je přímo Komora veterinárních lékařů ČR).
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.