Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR 23. 10. 2006

Vydáno: 23. 10. 2006
Autor:

Čeští potravináři by mohli ročně čerpat z evropských fondů až 480 milionů korun

Čeští potravináři by mohli ročně čerpat z evropských fondů až 480 milionů korun

Čeští potravináři by mohli v následujících letech čerpat z evropských fondů každoročně až 480 milionů korun, jak vyplynulo z vystoupení Ing. Pavla Sekáče, ředitele odboru Řídící orgán EAFRD Ministerstva zemědělství, na zářijovém zasedání představenstva Potravinářské komory ČR. Ředitel Sekáč ovšem upozornil, že sílící koruna může uvedenou sumu změnit. Prezident Potravinářské komory ČR Jaroslav Camplík považuje výši přidělených peněz z evropských zdrojů za velký úspěch.
V současném návrhu Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 jsou potravinářům věnována celkem dvě podopatření: Přidávání hodnoty zemědělským, potravinářským výrobkům a druhé určené na podporu inovací a inovativních přístupů. „Podpořili jsme žádost Potravinářské komory, aby inovativní přístupy a inovace jako takové byly v samostatném podopatření se svojí samostatnou alokací,“ uvedl ředitel Sekáč, podle něhož bude úzká spolupráce s Potravinářskou komorou důležitá také vzhledem k nutnosti jednoznačně definovat, co se inovativními přístupy myslí. „Výkladů je několik. Ten přístup a definice inovací by měla být učiněna po vzájemné dohodě s Potravinářskou komorou protože, Komora bude členem monitorovacího výboru se kterým některé věci budou úzce konzultovány,“ řekl.
Určitý problém v čerpání peněz z evropských fondů může přinést Evropou přijatá definice malého a středního podniku, podle které je za střední považována firma s maximálně 250 zaměstnanci, do celkového počtu zaměstnanců se navíc počítají i dceřinné společnosti jednotlivých firem. Současně se velikost podniku posuzuje podle dosažených obratů. Větším podnikům sice Evropská komise možnost získání podpory úplně neznemožnila, nicméně její výši podle ředitele Sekáče výrazně snížila.

Z evropských fondů bude možné podporovat pouze výrobky uvedené v příloze 1, tzv. annex výrobky, kde je jednoznačně definováno, co jsou zemědělské výrobky. Jak ředitel Sekáč informoval, Ministerstvo zemědělství již nebude prioritně podporovat určité skupiny výrobků obsažených v annexu jako v minulosti. „I po konzultacích s Potravinářskou komorou jsme došli k závěru, že přes určitou vzájemnou konkurenci jednotlivých kapitol, nikoho limitovat nebudeme.“
Vzhledem k předešlým negativním zkušenostem potravinářů s možnostmi čerpání peněz z Operačního programu Průmysl ředitel Sekáč očekává mnohem silnější kampaň na propagaci předkládání co největšího množství kvalitních projektů pro čerpání podpor, neboť je v této záležitosti vytvořen dostatečný časový prostor pro přípravy projektů. Předpokládá se, že by celý proces příjmu žádostí mohl začít v druhé polovině roku 2007. Prezident Jaroslav Camplík potvrdil, že sama Potravinářská komora ČR bude potravinářské firmy v předkládání projektů podporovat tak, aby evropskou podporu mohlo využít co nejvíce podniků.
Národní podpory pro potravináře by podle informací, které má ředitel Sekáč k dispozici, mohly v budoucnosti také pokračovat za předpokladu, vytvoření potřebného prostoru a nalezení žádaného množství finančních prostředků. „Na základě předběžných úvah, by národní podpory byly určeny naopak těm subjektům, které nebudeme schopni podpořit z evropského Programu rozvoje venkova,“ dodal ředitel Sekáč.