Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR  20. 11. 2007

Vydáno: 21. 11. 2007
Autor: pospisilova

Zneužití tržní síly má postihovat nový zákon

Potravinářská komora předkládá odpovědným politickým činitelům České republiky návrh zákona, jehož ambicí je napomoci vyřešení značně neurovnaných a nerovnocenných dodavatelsko-odběratelských vztahů vytvořených na českém trhu.

 

Praxe prokázala, že současný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, neposkytuje dostatečnou ochranu proti zneužívání významné tržní síly odběratelů, které jim například umožňuje vynutit si jednostranně výhodné podmínky. Mimo jiné zmíněný zákon neposkytuje ochranu jednotlivým subjektům na trhu přímo, ale výhradně prostřednictvím ochrany hospodářské soutěže jako systému.

Nová právní úprava by měla toto dominantní postavení odběratelů a zneužívání významné tržní síly odstranit tím, že zamezí například uplatňování rozdílných podmínek vůči jednotlivým dodavatelům, vynucování si jednostranně výhodných smluv nebo nepřiměřených podmínek v neprospěch dodavatele.

Mimo to budou odběratelé v rámci tohoto zákona povinni připravit svůj vlastní etický kodex obsahující pravidla poctivého obchodního styku vůči dodavatelům a jeho dodržování bude kontrolováno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ten je zároveň oprávněn udělit sankce za zneužití významné tržní síly až do výše 10 miliónů Kč nebo 10 % z obratu.

Opatření nově navrhovaného zákona se budou týkat odběratelů, jejichž čistý obrat přesáhne 2 miliardy Kč, a to včetně jejich dceřiných společností.

Tímto návrhem se Potravinářská komora snaží narovnat v českém prostředí značně pokřivené vztahy mezi odběrateli a dodavateli způsobem, který ochrání hospodářskou soutěž jako takovou, ale především dodavatele a spotřebitele.

 

Více informací:


Oddělení komunikace a vnějších vztahů

Ing. Dana Večeřová, tisková mluvčí

tel.: 296 411 193, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz

 

Internet: http://www.foodnet.cz

Adresa: Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03