Bezpečnost potravin

SZPI zahájila projekt přeshraniční spolupráce se Saskem v oblasti dozoru nad trhem s potravinami

Vydáno: 19. 1. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 19.1. 2011.

Dne 18. 1. 2011 se v Mostu uskutečnila úvodní konference k projektu přeshraniční spolupráce Státní zemědělské a potravinářské inspekce a saského Ministerstva pro sociální záležitosti a ochranu spotřebitele. Za SZPI jsou do projektu zapojeny inspektoráty v Plzni a Ústí nad Labem, na saské straně pak kontrolní orgány podřízené saskému ministerstvu pro sociální věci a ochranu spotřebitele.

Cílem projektu je posílení spolupráce a vytvoření sítě osobních kontaktů inspektorů v příhraničních regionech České republiky a Saska v oblasti úřední kontroly potravin. Hlavní náplní projektu budou výměnné stáže zaměstnanců obou partnerských úřadů.

Stáží se zúčastní 24 zástupců SZPI a stejný počet zástupců saských kontrolních orgánů. Cílovou skupinou jsou především inspektoři. Výměnný pobyt bude zahrnovat návštěvu regionálního inspektorátu/kontrolního orgánu, kde budou představeny aktivity daného úřadu, diskutovány aktuální problémy a dále budou následovat návštěvy provozovatelů potravinářských podniků. Tyto společné inspekce jsou důležitou částí celého projektu, inspektoři mohou na vlastní oči vidět, jak stejné úkoly vykonávají na druhé straně hranice a tyto porovnat s činností vlastního úřadu. Návštěvy provozovatelů budou realizovány v rozsahu kompetencí SZPI, budou navštíveny např. pekárny, výrobci lahůdek, cukrářských výrobků, pivovary, velkoobchody ovoce a zeleniny, supermarkety, apod.

„Obě země jsou součástí jednotného vnitřního trhu v rámci Evropské unie. Uvědomujeme si, že problémy související s bezpečností potravin nerespektují státní hranice. Jednotný vnitřní trh, odstranění hraničních kontrol a volný pohyb zboží klade mnohem vyšší nároky na spolupráci a koordinaci činností dozorových orgánů především v situacích, kdy je bezpečnost potravin ohrožena. Proto je vítán každý projekt, který přispěje k dalšímu prohlubování takové spolupráce,“ uvedl na zahajovací konferenci vrchní ředitel sekce kontrolní a právní Ing. Martin Klanica. Budování společné základny pro spolupráci v oblasti kontroly potravin v příhraničním prostoru očekává i saský partner projektu. V úvodu konference proběhlo také krátké bilaterální jednání mezi vrchním ředitelem Klanicou a představitelkou saského ministerstva Gundulou Thomas. Na tomto jednání byla diskutována současná dioxinová krize a rovněž bylo zmíněno projednávané nařízení o označování potravin.

Projekt potrvá čtyři měsíce, závěrečná konference, kde budou zhodnoceny výsledky, se uskuteční v Míšni na konci dubna. Rozpočet projektu činí zhruba 53 tis. EUR, z nichž je 85 % financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pro Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci je toto již třetí projekt přeshraniční spolupráce, na němž se podílí. Na přelomu roku 2005 a 2006 byly realizovány výměnné stáže ve spolupráci s Rakouskem a v 1. polovině roku 2009 pak se Slovenskem. Úřad nadále pokračuje ve využívání prostředků z evropských fondů a do budoucna plánuje realizovat obdobné projekty se Svobodným státem Bavorsko a Polskem. Operační programy přeshraniční spolupráce tak SZPI umožňují poznat praktické fungování úřadů se stejnými či obdobnými kompetencemi v sousedních státech a navazovat s nimi kontakty, které pak mohou být v budoucnu využívány.

(Zpracovala: Světlana Bicková, odbor právní a zahraniční)
http://www.szpi.gov.cz/