Bezpečnost potravin

Státní zdravotní ústav

Vydáno: 24. 9. 2004
Autor:

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. Mezi jeho úkoly patří příprava podkladů pro národní  zdravotní  politiku,  pro  ochranu  a podporu  zdraví,   zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, mezinárodní spolupráce, kontrola kvality poskytovaných služeb, ochrana veřejného zdraví,  postgraduální výchova v lékařských  oborech, ochrana a podpora zdraví a […]

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. Mezi jeho úkoly patří příprava podkladů pro národní  zdravotní  politiku,  pro  ochranu  a podporu  zdraví,   zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, mezinárodní spolupráce, kontrola kvality poskytovaných služeb, ochrana veřejného zdraví,  postgraduální výchova v lékařských  oborech, ochrana a podpora zdraví a zdravotní výchovu obyvatelstva. Sleduje dlouhodobé trendy  výskytu  infekčních  a jiných  hromadně se vyskytujících onemocnění, údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních  onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví   práce,  po  expozici   fyzických  osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předává je orgánům ochrany veřejného zdraví.

Více informací:  http://www.szu.cz