Bezpečnost potravin

Stanovení deoxinivalenolu a acetylovaných derivátů v kukuřici pomocí diluce stabilními izotopy

Vydáno: 14. 12. 2009
Autor:

Metodou SID byl zjišťován obsah mykotoxinů v kukuřici. Obsah DON se pohyboval kolem 100 μg/kg, limit 750 μg/kg byl překročen jen u jednoho vzorku. Navíc byl obsažen 15-acetyl-DON v množství odpovídajícím ca 23 % DON.

Plísně Aspergillus a Penicillium jsou považovány za „skladové plísně“ a Fusarium je plísní vytvářející mykotoxiny již během růstu zrnin. K mykotoxinům produkovaným fuzáriem patří zearalenon, moniliformin a trichoteceny – skupina  více než 200 látek, kterým je společné tetracyklické seskviterpenoidní jádro. Z nich jen některé se vyskytují v obilovinách.

V publikovaném materiálu je věnována pozornost především těm nejčastějším mykotoxinům ze skupiny trichotecenů typu B, kterými jsou deoxinivalenol (DON), 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON, nivalenol a 4-acetyl-nivalenol (nepojednává se o trichotecenech typu A jako T2-toxin, HT2-toxin, diacetoxyscirpenol a monoacetoxyscirpenol. Většina analytických metod při testování obilí v posledních 30 letech je zaměřena na DON, T2 a HT2.

Limit pro DON v kukuřici je podle nařízení 1881/2006/ES 750 μg/kg (tj. 2532 nmol/kg).

Na Technické univerzitě Mnichov vyvinuli metodu stanovení DON, 15-acetyl-DON a 3-acetyl-DON v kukuřici pomocí diluce stabilními izotopy (SIDA = stable isotope dilution assay). Z 16 analyzovaných vzorků jen jeden vykazoval množství DON vyšší než přípustný limit. Všeobecně bylo stanoveno množství DON jen kolem 100 μg/kg. Bylo prokázáno, že se v kukuřici vyskytuje vedle DON i acetylovaná forma 15-acetyl-DON, a sice  23 % ± 11 z množství DON. 3-acetyl-DON nebyl ve vzorcích zjištěn. Při porovnávání obsahu DON s legislativním limitem má být bráno v úvahu celkové množství DON včetně acetylovaných derivátů.


Ernährung, 33, 2009, č. 11, s. 458-463