Bezpečnost potravin

Současný stav výskytu onemocnění z potravin v zemích OECD

Vydáno: 29. 1. 2004
Autor:

Úplný text publikace WHO z roku 2003.

Onemocnění z potravin představuje v řadě zemí zdravotní i ekonomický problém, který během posledních dvou desetiletí nabývá stále více na významu. Časté případy propuknutí onemocnění způsobených novými patogeny, používání antibiotik u chovu zvířat a přenos antibiotické rezistence na člověka, obava z BSE jsou jen některé příklady.
V zemích s fungujícími monitorovacími systémy byl za posledních dvacet let zaznamenán nárůst případů výskytu onemocnění z potravin. Odhaduje se, že se každý rok  vyskytuje v USA přibližně 76 milionů onemocnění z potravin, 325 tisíc hospitalizací a 5 tisíc úmrtí. V Anglii a Walesu je to 2 366 tisíc případů onemocnění, 21 138 hospitalizací a 718 úmrtí. Nárůst onemocnění z potravin je pravděpodobně ve většině zemí OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) stejný.
Ke kontaminaci potravin může docházet prostřednictvím znečištění životního prostředí (vzduchu, vody a půdy), např. toxickými kovy, polychlorovanými bifenyly (PCB) a dioxiny. K jiným chemickým nebezpečím patří např. přirozeně se vyskytující toxikanty, které se mohou objevit během produkce, sklizně, zpracování nebo přípravy potraviny. I když je v zemích OECD riziko z kontaminace potravin chemickými nebezpečnými látkami obecně dobře regulováno, mnoho spotřebitelů se přesto obává o zdraví. Ačkoliv je bezpečné používání různých chemických látek, např. potravinářských aditiv, pesticidů, veterinárních léčiv a jiných agro-chemikálií v zemích OECD převážně jištěno odpovídajícími nařízeními, jejich prosazováním a monitorováním, určité problémy s chemickým nebezpečím přesto přetrvávají. Je zapotřebí trvale dohlížet nad obsahem chemikálií ve stravě i nad jejich potenciálem  projevovat se na zdraví populace.
WHO vydala v roce 2003 publikaci (ISBN: 92 4 159109 9) pod názvem Současný stav výskytu onemocnění z potravin v zemích OECD  [pdf ; 382944 bytů]. Je k dispozici úplný text této publikace.
www.who.int