Bezpečnost potravin

Současná právní úprava podnikání  v zemědělství

Vydáno: 10. 7. 2007
Autor: pospisilova

 Ústavní soud svým nálezem zrušil podmínku bezúhonnosti (již od 18. 8. 2006) a dnem 30. 6. 2007 zrušil rovněž podmínku odborné způsobilosti zemědělských podnikatelů.

Zemědělci již neprokazují bezúhonnost ani odbornou způsobilost
Vstup České republiky do Evropské unie znamenal pro osoby podnikající v zemědělství povinnost znovu se zaevidovat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Novelou zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, byly s účinností od 1. 5. 2004 zároveň stanoveny požadavky na bezúhonnost a odbornou způsobilost zemědělských podnikatelů. Především podmínka dokládání odborné způsobilosti ztěžovala přístup fyzických osob k podnikání v zemědělství a znamenala v některých případech překážku pro výkon zemědělské činnosti. Ústavní soud svým nálezem vyhlášeným ve Sbírce zákonů pod č. 409/2006 Sb. zrušil na návrh skupiny poslanců a skupiny senátorů Parlamentu ČR některá ustanovení zákona o zemědělství, mimo jiné též podmínku bezúhonnosti (již od 18. 8. 2006) a dnem 30. 6. 2007 zrušil rovněž podmínku odborné způsobilosti zemědělských podnikatelů.
V platnosti pak nadále zůstává, že fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Podmínkou pro zaevidování zemědělců je dle současné právní úpravy dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu EU); v případě právnických osob musí tyto podmínky splňovat odpovědný zástupce.
Z historie právní úpravy pro podnikání v zemědělství
1. Podle právní úpravy platné před vstupem České republiky do Evropské unie (1. 5. 2004) byli zemědělci, kteří provozovali zemědělskou výrobu jako podnikatelé, evidováni na obecních úřadech dle ustanovení § 12a – 12h zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů, jako "soukromě hospodařící rolníci". Tato evidence se však týkala pouze fyzických osob. Způsob evidence právnických osob podanikajících v zemědělsví nebyl do té doby zvlášť zákonem upraven, bylo postačující, když měly zemědělskou výrobu zapsanou jako předmět podnikání v obchodním rejstříku.
2. Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dne 1. 5. 2004 a nově upravil vymezení zemědělské výroby a zemědělského podnikatele, stanovil podmínky a povinnosti fyzickým i právnickým osobám, které chtějí v zemědělství podnikat a upravil postup při jejich zaevidování. Zemědělský podnikatel byl povinen se zaevidovat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného dle místa podnikání (fyzické osoby) nebo sídla zemědělského podnikatele (u právnických osob). Podmínky zákonem stanovené pro zaevidování podnikatele byly především: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a požadovaná odborná způsobilost.
Současná právní úprava pro podnikání v zemědělství
Zákon o zemědělství doznal ve vztahu k evidenci zemědělských podnikatelů ještě změn zákonem č. 411/2005 Sb. a nálezem č. 409/2006 Sb. Ústavního soudu do této současné právní úpravy:
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídla zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu. (Nelze-li místní příslušnost stanovit uvedenými způsoby, je místně příslušný úřad dle místa podnikání na území ČR; místem podnikání se rozumí místo, odkud zemědělský podnikatel řídí svoji podnikatelskou činnost). V Plzeňském kraji provádějí evidenci obecní živnostenské úřady, výjimkou je pouze Magistrát města Plzně, kde zemědělce eviduje odbor životního prostředí.
Podmínky zaevidování:
  – dosažení věku 18 let,
  – způsobilost k právním úkonům
  – trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU
  – prokázání základní znalosti jazyka českého  pohovorem před příslušným obecním úřadem, nejedná-li se o občana ČR nebo o občana členského státu EU
Zápis do evidence podléhá správnímu poplatku ve výši 1000,- Kč.
U právnických osob prokazuje stanovené podmínky odpovědný zástupce.
Držitel osvědčení soukromě hospodařícího rolníka vydaného podle zákona č. 105/1990 Sb. (viz bod 1. výše) se považuje za zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby dle současné právní úpravy a může provozovat zemědělskou výrobu na základě uvedeného osvědčení, avšak pouze do 1. 5. 2009. Pokud již tato osoba nehodlá zemědělskou výrobu provozovat, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
 
 
 
 
 

Tisk dokumentu
Náhled pro tisk
Autor: Alena Šulcová
Datum zveřejnění: 3.7.2007 12:35
Přílohy: