Bezpečnost potravin

Rozhodnutí Komise EU č. 2001/190 ohledně opatření proti SLAK z UK

Vydáno: 17. 3. 2001
Autor:

zákaz pohybu zvířat, masa, mléka apod., podmínky pro výjimky

S ohledem na bezpečnost trhu EU a na skutečnost, že se epidemiologická situace v UK zhoršila vydala Komise toto rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 2001/172 publikované 2. 3. 2001. Opatření jsou stanovena ve shodě se Stálým veterinárním výborem EU. Mezi oblastmi uvedenými v přílohách 1 a 2 nesmí docházet k přesunu živých zvířat (skotu, ovcí, koz, vepřů), pokud příslušné úřady nepovolí nepřerušovaný tranzit těchto zvířat. Obdobně to platí i pro maso těchto zvířat. Zdravotní certifikát vystavený pro každé takové zvíře nebo pro maso z nich (v UK) musí obsahovat výslovné vyjádření o nezávadnosti z hlediska příslušných předpisů. Zpracovatelské podniky musí pracovat pod přísnou veterinární kontrolou. Ustanovení neplatí pro masné výrobky ošetřené některým z postupů stanovených ve směrnici 80/215 nebo pro masné výrobky definované ve směrnici 77/99 (pH nižší než 6). Opatření se netýká masných výrobků vyrobených před 1. 2. 2001.
Pro mléko platí obdobná opatření jako pro maso. Ta platí dále i pro rozmnožovací materiály, pro kůže a kožešiny, pro chlévskou mrvu a a hnůj. Jsou stanoveny podmínky, za kterých uvedená opatření neplatí  (tepelné ošetření, ozáření aj)
Další opatření jsou stanovena pro desinfekci přepravních zařízení.
Official Journal EC, L 67, 9. 3. 2001, s. 88
Předpisy EU lze sledovat na stránkách: