Bezpečnost potravin

Role SZPI při kontrole bezpečnosti potravin

Vydáno: 3. 10. 2005
Autor:

Přehled o statutu a činnostech Státní zemědělské a potravinářské inspekce a o způsobu provádění dozoru nad potravinami.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provozovaná na základě zákona 146/2002 Sb. provádí dozor nad potravinami v maloobchodě a dozor nad výrobou (skladováním a přepravou) potravin kromě potravin živočišného původu. (Pozn.: Výrobu a dovoz potravin živočišného původu kontroluje SVS, dodržování deklarovaného množství kontroluje ČOI.) V kompetenci SZPI jsou kromě potravin a potravinářských surovin i zemědělské produkty, mydlářské a saponátové výrobky (nikoli kosmetické) a tabákové výrobky.

SZPI je národním kontaktním místem pro evropský systém rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF. Funguje nepřetržitá (24h) služba, která předává hlášení dodaná spolupracujícími orgány z ČR do systému EU.

SZPI je i členem bezpečnostního systému TRAPEX (Transitional Rapid Exchange of Information on Dangers Arising from the Use of Dangerous Products) – zřízeného pro rychlou výměnu informací o nebezpečí pocházejícím z nebezpečných výrobků (nejen potravin) v rámci zemí střední a východní Evropy.

Kontrolní činnost se uskutečňuje jednak na základě plánu (zahrnujícího i pravidelný monitoring i každoroční doporučení vydávaná Evropskou unií), jednak na základě signálů (z terénu, z vnitřního systému, od stěžovatelů, od HS). K uplatňovaným sankcím patří zákaz výroby nebo prodeje, příp. přeřazení do odpovídající jakostní třídy, nařízení likvidace výrobků nebo pokuty. V případě spolupráce a vstřícného přístupu kontrolovaných subjektů má SZPI možnost od pokut upustit.

Cílem kontrolní činnosti je ochrana spotřebitelů (z hlediska zdraví i ekonomických zájmů), ochrana ekonomických zájmů státu, ochrana před nekalými praktikami, ochrana poctivých výrobců.

Požadavky na výrobky se liší podle toho, zda se jedná o zboží

         vyrobené v ČR,

         dovezené z třetích zemí přes ČR,

         dovezené ze třetích zemí přes jiný členský stát,

         vyrobené v jiném členském státě EU.

Na všechny výrobky se uplatňují požadavky legislativy EU, pro výrobky vyrobené v ČR a dovezené z třetích zemí přes ČR se uplatňují i požadavky české legislativy

a pro výrobky dovezené z třetích zemí přes ČR navíc některá zvláštní nařízení EU (aflatoxiny v arašídech a pistáciích apod.). Z toho vyplývá, že pokud existují v české legislativě přísnější požadavky než v EU, nelze podle nich hodnotit zboží vyrobené v jiném členském státě nebo dovezené přes jiný členský stát z třetích zemí (tam lze vedle požadavků EU aplikovat požadavky příslušného členského státu). (Pozn.:Požadavky české legislativy lze v případě výrobků z členských států ještě uplatňovat v oblastech, které nejsou pokryty legislativou Unie.)

Kontrolní činnost zahrnuje hledisko zdravotní nezávadnosti (mikrobiologické zkoušení a měření toxikologicky významných látek), jakosti (falšování), správnosti označování (včetně data použitelnosti nebo minimální trvanlivosti), monitoring toxikologicky významných látek, hodnocení hygienických a skladovacích podmínek a stav zavedení systému kritických kontrolních bodů. Novým důležitým kritériem je zajištění traceability.

Laboratoře

V průběhu let 2002 až 2003 byly všechny laboratoře Inspektorátů SZPI (v Praze, v Brně, v Hradci Králové a v Táboře) reakreditovány z požadavků normy ČSN EN 45001 na požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Je používáno kolem 600 akreditovaných metod zkoušení.

V oblasti sledování obsahu pesticidů byla laboratoř SZPI vyhodnocena jako kandidát na referenční laboratoř v rámci EU, což však bylo nutno z kapacitních důvodů odmítnout.

Systém řízení jakosti aplikovaný SZPI je certifikován podle ISO 9001.

Pracovníci v terénu jsou vybaveni notebooky pro umožnění operativní činnosti, veškeré dokumenty a výsledky analýz jsou k dispozici v centrální evidenci, podklady pro rozhodování inspektorů lze najít na intranetu SZPI.

Vzdělávání

Mimořádná pozornost je v souladu s požadavky EU věnována vzdělávání pracovníků (kromě vstupních a průběžných odborných kurzů probíhají kurzy komunikace, manažerství, jazyků).

SZPI se aktivně účastní kontrolních misí inspektorů z DG SANCO (FVO) zaměřených na oblast pesticidů, kontaminantů, GMO potravin a hygieny potravin.

Výsledky plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v r. 2004 najdete zde.

 

Podle přednášky Ing. Laudové, z 27. 9. 2005 v Klubu techniků ČSVTS zpracovala Ing. Suková, ÚZPI