Bezpečnost potravin

Rezidua veterinárních léčiv v potravinách a krmivech

Vydáno: 9. 9. 2009
Autor:

Zpráva Výboru pro rezidua veterinárních léčiv ve Velké Británii za rok 2008. Výskyt případů ohrožujících lidské zdraví.

Ve Velké Británii byl v roce 2001 zřízen Výbor pro rezidua veterinárních léčiv (Veterinary Residues Committee, VRC). Jde o nezávislý orgán, který dohlíží na monitoring reziduí veterinárních léčiv, poskytuje rady vládním složkám: ministerstvům, VMD (Veterinary Medicines Directorate) a FSA (Food Standards Agency) a v případech nadměrného výskytu reziduí stanovuje další postup.
 
V roce 2008 bylo ve Velké Británii odebráno 37 971 vzorků, u kterých bylo provedeno 41 432 analýz. Celkem 184 reziduí přesáhlo legislativní nebo jiné limity. Z toho 77 reziduí pocházelo z použití veterinárních léčiv. Čtyři případy představovaly možné zdravotní riziko. Šlo o rezidua fenylbutazonu, který se nesmí aplikovat zvířatům určeným pro potravinový řetězec. Ve Velké Británii lze fenylbutazonm podávat koním. Jakmile je však fenylbutazon použit, nesmí se toto koňské maso objevit v potravinovém řetězci.Vzhledem k tomu, že se ve Velké Británii koňské maso nepoužívá k potravinářským účelům, exportuje se do Evropy, zejména do severní Francie a Belgie.
 
Ve Velké Británii existuje vedle statutárního dohledu také nestatutární dohled, který se zaměřuje na importované a zpracované potraviny, které nejsou testovány v rámci národního monitorovacího systému (statutárního dohledu). Nestatutární dohled tvoří dva základní prvky:
 
1. “rolling programme”(u vybraných komodit se testují vybrané látky);
2. “brand name survey” (vybraná komodita se testuje na přítomnost zvolených látek. V roce 2008 se testovaly drůbeží výrobky, hlavně importované, na přítomnost reziduí chloramfenikolu, kokcidiostatik, nitroimidazolu a nitrofuranů. Byla zvolena tato komodita, neboť drůbeží produkty často konzumují děti).
Výsledky těchto analýz jsou uveřejňovány v samostatné zprávě. O výsledcích je informován FSA, který může zajistit stažení výrobku z trhu. FSA rovněž informuje Evropskou komisi a ta předává informace ostatním členským státům prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF).
 
V roce 2008 bylo v rámci “rolling” programu provedeno u 1 320 vzorků 4 859 analýz, v případě “brand name survey” bylo odebráno 100 vzorků a provedeno 300 analýz. Celkem 13 vzorků importovaných výrobků obsahovalo rezidua léčiv v koncentraci přesahující zákonný nebo jiný limit. Šest z uvedených 13 vzorků představovalo možné zdravotní riziko pro spotřebitele (rezidua chloramfenikolu a nitrofuranu).
Podrobné výsledky analýz reziduí veterinárních léčiv jsou k dispozici ve výroční zprávě VRC za rok 2008 (viz příloha).
 
 
Zdroj: FSA