Bezpečnost potravin

Rámcové nařízení o potravinovém právu EU a úřadu EFSA

Vydáno: 15. 3. 2002
Autor:

obecné principy a definice, zabezpečení nezávadnosti potravin v celém řetězci, zřízení EFSA, systém rychlého varování

Dnem 21. února 2002 vstoupil v platnost první soubor komplexních opatření k zajištění nezávadnosti a bezpečnosti v celém potravinovém řetězci. V lednu 2002 totiž bylo Evropským parlamentem a Radou konečně přijato a vydáno pod č. 178/2002 nařízení stanovující obecné principy a požadavky na potravinové právo, zřizující Evropský úřad pro nezávadnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) a stanovující postupy v záležitostech závadnosti potravin.
V části I (§§ 1 – 3) se vymezuje rozsah a stanovují definice, v části II (§§ 4 – 21) se uvádějí obecné principy potravinového práva, část III (§§ 22 – 49) se týká Evropského úřadu pro nezávadnost potravin (EFSA), část IV (§§ 50 – 57) obsahuje ustanovení ohledně rychlého systému varování a opatření v případě krizí, část V (§§ 58 – 65) uvádí procedurální a závěrečná ustanovení.
Zákon stanovuje základní principy a požadavky, které je nutno splňovat v celém procesu výroby, zpracování skladování a distribuce potravin. Definuje pojmy: potravina, potravinové právo, potravinářský podnikatel, riziko, nebezpečí, analýza rizik aj.
Zřizuje se Evropský úřad pro nezávadnost potravin, jehož úkolem bude provádět technické poradenství a poskytovat vědeckou a technickou podporu legislativě Společenství, a to ve všech oblastech, kde to může mít přímý nebo nepřímý dopad na závadnost potravin. Bude k těmto účelům obstarávat nezávislé informace ze všech potřebných oblastí a komunikovat ohledně rizik. Organizačně Úřad sestává z Řídící základny, Útvaru výkonného ředitele, Poradního fóra, Vědeckého výboru a Vědeckého panelu.
Mezi nová opatření patří spuštění „rychlého systému varování“ pro oznamování přímého nebo nepřímého rizika ohrožení zdraví potravinami nebo krmivy., které musí oznámit své kontaktní místo. Za činnost systému, který je vytvořen jako síť a zahrnuje členské státy, Komisi a Úřad, zodpovídá Komise. Jsou stanovena pravidla, v jakých případech a jakým způsobem se postupuje, aby nedošlo k šíření ohrožení. Komise tak rozšířila své pravomoci o možnost zasahovat v naléhavých případech, existuje-li pravděpodobnost, že některá potravina nebo krmivo představuje vážné nebezpečí.
Official J. European Communities, L 31, 01.02.2002, s.1