Bezpečnost potravin

Prodej krájeného ovoce a zeleniny

Vydáno: 30. 8. 2010
Autor: berankova1

Krájené ovoce, zelenina – legislativa.

Na ovoce a zeleninu, které jsou krájené, včetně ovoce a zeleniny uváděné do oběhu rozpůlené (např. půlky melounů, cukrových melounů, ananasů apod.) se vztahuje výjimka uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 (nařízení Komise (ES) č. 1221/2008, kterým se s ohledem na obchodní normy mění nařízení (ES) č. 1580/2007). U takového ovoce a zeleniny, které byly okrájeny či nařezány, a jsou tak „vhodné k přímému požití“ či „použití v kuchyni“ se proto odchylně od čl. 113a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 nevyžaduje dodržení obchodních norem.

Takové ovoce a zelenina musí při uvádění na trh splňovat požadavky na bezpečnost dle čl. 14 nařízení (ES) č. 178/2002:

Článek 14
Požadavky na bezpečnost potravin
1. Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná.
2. Potravina se nepovažuje za bezpečnou, jeli považována za
a) škodlivou pro zdraví;
b) nevhodnou k lidské spotřebě.
3. Při rozhodování o tom, zda potravina je nebo není bezpečná, se berou v úvahu
a) obvyklé podmínky použití potraviny spotřebitelem a v každé fázi výroby, zpracování a distribuce a
b) informace poskytnuté spotřebiteli, včetně informací na štítku nebo dalších informací obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak zamezit škodlivým účinkům určité potraviny nebo skupiny potravin na zdraví.
4. Při rozhodování o tom, zda je potravina škodlivá pro zdraví, se berou v úvahu
a) pravděpodobné okamžité nebo krátkodobé nebo dlouhodobé účinky dotyčné potraviny nejen na zdraví osoby, která ji konzumuje, ale také na zdraví dalších generací;
b) pravděpodobné kumulativní toxické účinky;
c) zvláštní zdravotní citlivost určité skupiny spotřebitelů, jeli potravina pro tuto skupinu spotřebitelů určena.
5. Při rozhodování o tom, zda potravina není vhodná k lidské spotřebě, se bere v úvahu skutečnost, zda není potravina s ohledem na své zamýšlené použití nepřijatelná pro lidskou spotřebu z důvodu kontaminace cizorodými nebo jinými látkami nebo z důvodu hniloby, kažení nebo rozkladu.
6. Pokud je nebezpečná potravina součástí dávky, šarže nebo zásilky potravin zařazených do stejné kategorie nebo odpovídajících stejnému popisu, předpokládá se, že všechny potraviny v dané dávce, šarži nebo zásilce rovněž nejsou bezpečné, pokud důkladné šetření neprokáže, že neexistují důkazy o tom, že zbytek dávky, šarže nebo zásilky není bezpečný.
7. Potravina, která je v souladu se zvláštními předpisy Společenství upravujícími bezpečnost potravin, se považuje za bezpečnou z hledisek, na něž se vztahují dotyčné předpisy Společenství.
8. Skutečnost, že potravina splňuje podmínky zvláštních předpisů použitelných pro tuto potravinu, nebrání příslušným orgánům přijímat vhodná opatření k omezení jejího uvádění na trh nebo k jejímu stažení z trhu, pokud existují důvody pro podezření, že navzdory tomuto souladu není potravina bezpečná.
9. Neexistují-li žádné zvláštní předpisy Společenství, považuje se potravina za bezpečnou, jeli v souladu se zvláštními normami vnitrostátního potravinového práva členského státu, na jehož území je uvedena na trh, pokud jsou tyto předpisy vypracovány a uplatňovány, aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy, a zejména její články 28 a 30.

Zdroj:  SZPI

Smí se prodávat krájené ovoce?“ – TZ SZPI ze dne 2.5. 2008