Bezpečnost potravin

Priority CIAA pro španělské předsednictví EU

Vydáno: 4. 1. 2010
Autor:

Priority CIAA pro 1. pololetí 2010.

Konfederace evropského potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) koordinuje práci téměř 800 expertů v oblasti potravin a nápojů, kteří se sdružují ve výborech a expertních skupinách zaměřených na následující tři oblasti:
– obchod a konkurenceschopnost,
– potraviny a spotřebitelská politika,
– životní prostředí.
Prostřednictvím těchto výborů a expertních skupin mají výrobci ze všech zemí EU přístup k rozsáhlým a hloubkovým expertizám. V klíčových záležitostech napomáhají CIAA vytvářet stanoviska, která jsou po schválení předávána tvůrcům legislativy na evropské a mezinárodní úrovni.
 
V listopadu 2009 vydala CIAA informační materiál pod názvem “Priority CIAA pro španělské předsednictví EU” (viz příloha). Priority CIAA v oblasti ekonomických záležitostí se soustřeďují do činnosti HLG (High Level Group on the Competitiveness of the Agro-Food Industry), která byla oficiálně založena a její činnost zahájena 12.6.2008.
V oblasti potravin a spotřebitelské politiky podporuje CIAA harmonizaci poskytování informací o potravinách na úrovni EU a věří, že toto je jediná cesta k zajištění jednotného trhu a volného pohybu zboží. Spotřebitelům se tak umožní výběr zboží na základě dostatku informací, výrobcům se zabezpečí konkurenceschopnost.
CIAA bude podporovat aktivity v rámci evropské technologické platformy (ETP) “Food for Life”. Cílem ETP je dosáhnout růstu, konkurenceschopnosti a udržitelnosti prostřednictvím pokroku v technologiích.
CIAA plánuje revize nařízení o potravinách nového typu, která by měla stimulovat inovace v potravinářském a nápojovém průmyslu, chránit fungování vnitřního trhu i veřejné zdraví a současně by měla usnadnit přístup na trh potravin nového typu.
CIAA podporuje aktivity na národní, EU a globální úrovni, které vedou k ochraně životního prostředí. Koncem roku 2009 CIAA společně se svými partnery v rámci potravinového řetězce a s Evropskou komisí spustila dobrovolnou iniciativu “European Food Sustainable Consumption and Production (SCP) Round Table” (sérii diskusí týkajících se udržitelné spotřeby a produkce potravin v EU). Cílem těchto diskusí je zavést vědecky spolehlivé metody posuzování vlivu potravin a nápojů na životní prostředí, identifikovat vhodné nástroje pro sdělování dobrovolných informací spotřebitelům a podporovat v rámci potravinového řetězce trvalé zlepšování životního prostředí. CIAA jako zástupce evropského průmyslu potravin a nápojů se bude podílet na vytváření legislativy EU týkající se životního prostředí (např. EU ETS, IPPC, obaly).
 
Příloha: CIAA priorities for the Spanish Presidency of the EU (pdf, 508 kB, 8 stran)
 
Zdroj: CIAA