Bezpečnost potravin

Příjem selenu u dětí v EU

Vydáno: 24. 5. 2010
Autor:

Dlouhodobý příjem selenu ze stravy u dětí v různých evropských zemích.

Na základě článku 36 nařízení (ES) č. 178/2002 o spolupráci EFSA a členských států EU byla vypracována zpráva, která se zabývá dlouhodobým příjmem selenu ze stravy u dětí žijících ve 12 evropských zemích.
K posouzení příjmu byly použity údaje ze 14 různých databází spotřeby potravin a údaje o obsahu selenu v potravinách získané z osmi členských států.
Výsledky ukazují, že existují rozdíly v příjmu mezi jednotlivými zeměmi a dále, že s věkem se příjem selenu u dětí snižuje. Malé děti, u kterých se brala do úvahy horní hranice příjmu, běžně překračovaly horní tolerovatelnou hranici příjmu 5 µg/kg tělesné hmotnosti/den. Tyto výsledky je však třeba interpretovat s obezřetností, neboť nezbytně nemusí představovat aktuální příjem selenu v příslušné zemi. Ke zvýšení spolehlivosti je třeba údaje posuzovat podrobněji, např. je třeba brát do úvahy lokální rozdíly v koncentraci selenu.
Zpráva vytvořená pro potřeby EFSA je v příloze. Zpráva zahrnuje také situaci v ČR.