Bezpečnost potravin

Předpisy o nakládání s odpady

Vydáno: 9. 2. 2006
Autor:

Věstník MŽP uvádí seznam předpisů platných v rezortu k 1. 1. 2006. Zde uvedený výtah cituje předpisy o odpadech a obalech relevantní z hlediska potravin.

V lednovém čísle Věstníku Ministerstva životního prostředí  je uveden seznam platných právních předpisů, rezortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných v resortu MŽP k 1. 1. 2006 (včetně předpisů vydaných jiným ministerstvem).

Struktura seznamu:

  1. Životní prostředí (ŽP) všeobecně
  2. Jednotlivé složky ŽP

I.                    Ochrana vod

II.                 Ochrana ovzduší

III.               Ochrana přírody a krajiny

IV.              Ochrana zemědělského půdního fondu

V.                 Ochrana lesa

VI.              Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství

VII.            Nakládání s odpady

VIII.         Posuzování vlivů na ŽP

IX.              Nakládání s chemickými látkami

X.                 Prevence závažných havárií

XI.              Nakládání s GMO a produkty

XII.            Integrovaná prevence a omezování znečistění

XIII.         Antarktida

C.     Ostatní

 

Mezi předpisy o nakládání s odpady mj. patří:

 

Zákon 185/2001 o odpadech (ve znění 477/2001, 76/2002, 275/272, 320/2002, 356/2003, 167/2004, 188/2004, 317/2004, 7/2005. Úplné znění je uvedeno pod č. 106/2005 (ve znění 444/2005).

 

Zákon 477/2001 o obalech (ve znění 94/2004, 237/2004, 257/2004, 444/2005 ).

 

Nařízení vlády 111/2002, kterým se stanoví výše zálohy na vybrané druhy vratných zálohovaných obalů.

 

Vyhláška 381/2001 – katalog odpadů

 

Vyhláška 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění 41/2005, 294/2005).

 

Vyhláška 115/2002 o podrobnostech nakládání s obaly.

 

Vyhláška 116/2002 o způsobu označování vratných zálohovaných obalů (odkaz na normu ČSN 770053).

 

Vyhláška 641/2004 o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence.

 

Věstník MŽV, 16, 2006, č.1