Bezpečnost potravin

Pracoviště podpory zdraví v regionech SZÚ

Vydáno: 8. 1. 2009
Autor: berankova1

Přehled činností pracovišť podpory zdraví v regionech Státního zdravotního ústavu

S platností k 1. 1. 2008 byla na základě usnesení vedení SZÚ (Státního zdravotního ústavu) ze dne 3.12.2007 zřízena odborná skupina pro podporu zdraví v regionech (OS).  V rámci OS byla zřízena dislokovaná pracoviště SZÚ s působností na území krajů ČR, kromě kraje Středočeského a hl.m. Prahy. Činnost v podpoře zdraví pro Prahu a Středočeský kraj vykonávali pracovníci OS z řídícího pracoviště v SZÚ.
Od 1.9.2008 po celkové restrukturalizaci SZÚ vzniklo z OS oddělení podpory zdraví jako součást Centra odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu.
 
Činnost odborných pracovníků dislokovaných pracovišť SZÚ vychází především ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, z dokumentu WHO Zdraví 21 a usnesení vlády č. 1046/2002 o Dlouhodobém programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví 21.

                  
Dislokovaná pracoviště SZÚ zajišťují:
       realizaci celorepublikových programů podpory zdraví v krajích a realizaci krajských
          programů podpory zdraví
       vzdělávání veřejnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví
       odbornou konzultační a poradenskou činnost v oblasti ochrany a podpory zdraví a
          prevence nemocí (chronických neinfekčních onemocnění i infekčních nemocí):
          –   zejména v hlavních oblastech životního stylu – výživa, pohybová aktivita,
              prevence kuřáctví, odvykání kouření a prevence dalších závislostí, zvládání
              zátěže a stresu; 
              reprodukční chování včetně prevence sexuálně přenosných onemocnění a
              prevence úrazů;
          –   zejména v komunitních programech (Škola podporující zdraví, Zdravý podnik,   
              Zdravá města – Profily zdraví atd.)
          –   mezinárodní spolupráci naplňováním konkrétních projektů EU a WHO,
          –   realizaci dílčích úkolů jednotlivých subsystémů MZSO (Monitoring zdravotního
              stavu obyvatelstva).