Bezpečnost potravin

Povinnosti chovatelů drůbeže

Vydáno: 11. 6. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 10.6.2010.

Podívejme se nejen na trus
Státní veterinární správa ČR v rámci snahy o zajištění bezpečnosti potravin uskutečňuje již několik let programy na tlumení salmonel. Chovatelé drůbeže, kterých se to týká, jsou povinni zajistit nebo umožnit v rámci monitoringu vyšetření trusu své drůbeže. Další povinností je zajistit vakcinaci hejn. Programy jsou účinné, vyplývá to i ze zprávy Evropského úřadu pro potraviny (EFSA), již v roce 2008 byl v ČR zaznamenán významný pokles salmonelóz u lidí, zhruba o 50 %, v loňském roce pokles pokračoval.

Programy tlumení salmonel zahrnují letos již čtyři kategorie drůbeže včetně chovů zahraničních majitelů a chovů, jejichž produkce je vyvážena do zahraničí. Programy jsou součástí Metodiky kontroly zdraví uvedené ve Věstníku Ministerstva zemědělství, proto jsou povinné pro všechny chovy příslušných kategorií drůbeže, které jsou registrovány v souladu s plemenářským zákonem a vyhláškou 136/2004. Opatření stanovená v programech musejí být dodržována i v chovech registrovaných v ČR, které patří zahraničním majitelům.

V chovech, které programy zahrnují, tedy chovatelé musejí zajistit nebo umožnit sledování výskytu salmonel v prostředí a vakcinaci proti Salmonela enteritidis.

1. Monitoring

To znamená odběr vzorků trusu povinně v reprodukčních chovech, v chovech nosnic pro konzumní vejce, v chovech kuřat na maso a u chovných i výkrmových krůt. Všechny vzorky odebrané v rámci programu musí být vyšetřeny v laboratořích schválených SVS ČR. Vyšetření vzorku trusu musí být provedeno i v hospodářstvích, kde se vykrmují kuřata nebo krůty, které budou poražené na jatkách v zahraničí. V případě pozitivního nálezu se v chovu provádí důsledná očista a účinná dezinfekce, popřípadě se přijímají další preventivní opatření. Podobně v chovech nosnic je povinnosti dodržovat předepsaný harmonogram odběrů závazná i pro chovy, které produkují násadová vejce nebo odchované kuřice určené pro obchodování v rámci EU a pro vývoz do třetích zemí.

2. Vakcinace

Pro reprodukční hejna a hejna nosnic pro konzumní vejce je povinná vakcinace proti Salmonela enteritidis, která musí být provedena během odchovu kuřic tak, aby vakcinace a revakcinace byla ukončena nejpozději 3 týdny před plánovaným zastavením nosnic do snášky. Vakcinovány proti S. enteritidis musí být odchovy všech kuřic určených pro následný chov a produkci vajec v ČR. Vakcinace musí být provedena i v chovech, které produkují násadová vejce určená výhradně na export.

Vakcinace je dobrovolná pouze v odchovu kuřic, o kterých je dopředu známo, že budou před zahájením snášky vyvezeny do zahraničí.

Informace o programech tlumení salmonel jsou uvedeny na webových stránkách SVS ČR (http://www.svscr.cz), kde jsou dostupné podrobné harmonogramy odběrů vzorků u jednotlivých kategorií drůbeže stejně jako Věstník MZe.

V souvislosti s  letním počasím je dobré chovatelům připomenout, že stále platí mimořádná veterinární opatření, která byla vydána z důvodu nebezpečí zavlečení vysoce patogenní aviární influenzy na území ČR. Z nich pro chovatele, kteří chovají drůbež jako podnikatelé, vyplývá povinnost hlásit příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody o více než 20 %, pokles v produkci vajec o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a úmrtnost vyšší než 3 % týdně. Informace k ptačí chřipce včetně citovaných opatření jsou rovněž dostupné na webových stránkách SVS ČR.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR