Bezpečnost potravin

Povinnost výrobců krmiv

Vydáno: 2. 11. 2005
Autor:

Povinnost výrobců krmiv registrovar se u ÚKZÚZ.

Informace pro výrobce krmiv o jejich povinnosti registrovat se u  ÚKZÚZ.

Tato povinnost vyplývá z Nařízení(ES) č. 183/2005. Oproti původní informaci došlo k některým upřesněním, která dále uvádím :

         oznámení provozovatele krmivářského podniku a žádost o zařazení provozu do evidence se zasílá  ve dvou vyhotoveních, stejně jako příloha

         oznámení(žádost) se zasílá na adresu

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně,                                        oddělení krmiv Havlíčkův Brod

Konečná 1930

5 8 0  0 1 Havlíčkův Brod

         přílohou žádosti je v případě právnických osob kopie platného výpisu z OR a kopie Osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů

         v případě fyzických osob je přílohou buď Osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů, pokud ji ještě nemá tak postačí Zápis do evidence SHR, který dříve vydávaly obce a podle současného znění zemědělského zákona je stále  ještě v platnosti

         pokud má zemědělec(zemědělský podnik) více středisek, je nutné v Příloze k žádosti provozovatele krmivářského podniku o zařazení provozu do evidence vyplnit všechny obce(za názvem obce uvést PSČ obce pro odlišení obcí stejného názvu v ČR), ve kterých provádí výrobu krmiv, případně s krmivy nakládá,případně chová hospodářská zvířata určená k uplatnění na trhu

         dopravou krmiv se rozumí  např. i odvážení obilovin do podniku nákupu, proto je nutné zaškrtnout i příslušné okénko.Za dopravu krmiv není považována pouze místní manipulace s krmivy např.z pole do stáje, ze silážního žlabu do stáje.         

         ve většině případů budou(mimo distribuci krmiv) zaškrtnuta všechna okénka Přílohy

Podle čl.2, odst. 2, písm. d) Nařízení(ES) 183/2005  se toto ustanovení nevztahuje pro přímé dodávky malých množství krmiv z prvovýroby na místní úrovni výrobcem pro místní hospodářství, k využití na těchto hospodářstvích. Doporučujeme nevyužívat tohoto ustanovení, neboť by mohlo mít pro výrobce krmiv, chovatele nepříjemné následky. Podle informace ÚKZÚZ např. chovatel 1 ks skotu nebude-li registrován, mohl by se setkat při porážce svého zvířete na jatkách s ověřením, zda je registrován jako výrobce krmiv – v okamžiku dodání zvířete na jatky uvádí potravinu do oběhu. V případě, že nebude registrován, mohla by mu jatka porážku odmítnout, případně provést porážku pouze pro vlastní potřebu a jatečně opracované zvíře chovateli vrátit k vlastní spotřebě.V nejhorším případě by mohlo dojít i ke konfiskaci zvířete a odvezení do kafilerie. Je proto nutné dobře zvážit, na koho se toto ustanovení vztahuje        .

Podle informace vedoucího oddělení krmiv ÚKZÚZ Ing. Magdy bude další průběh registrace  následující – přibl. za dva roky bude každý výrobce, který se do systému přihlásil, osloven ÚKZÚZ a bude mu zasláno čestné prohlášení, podle kterého bude potvrzovat, že plní podmínky stanovené Nařízením(ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv, především v oblasti dodržení zásad správné výrobní praxe. Tyto zásady by si mohl nechat zpracovat každý zemědělec sám pro svůj podnik. Protože to ale bude dosti náročné a nákladné(obdoba HACCP), předpokládá se vytvoření obecných zásad správné výrobní praxe k nakládání s krmivy profesními organizacemi zemědělců – AK ČR, ASZ apod. Následně bude ÚKZÚZ provádět kontrolu dodržování těchto zásad.

 

 

                                                           Ing. Josef Gracias, ředitel AK Svitavy