Bezpečnost potravin

Porovnání potravin z ekologického a konvenčního zemědělství

Vydáno: 12. 1. 2006
Autor:

V Belgii provedli porovnání potravin z konvenčního a ekologického zemědělství. Jsou uvedeny předběžné výsledky a dále problémy, které brání získání objektivních výsledků tohoto porovnání.

Trvale se zvyšuje počet Evropanů, kteří upřednostňují zemědělské produkty získávané z ekologického zemědělství (řídí se nařízením EHS č. 2092/91) před produkty ze zemědělství uplatňujícího konvenční způsoby hospodaření. Nedávné krize, které se týkaly potravin (BSE, dioxiny, PCB aj.) přispěly k tomu, že se ekologická produkce v řadě evropských zemí zvýšila.

Výzkumníci v Belgii se pokusili identifikovat nebezpečné chemické látky, které se mohou v rámci celého potravinového řetězce (od pole až po vidličku) potenciálně dostat do potravin. Následně provedli předběžné vyhodnocení rizika u konvenčního i ekologického způsobu hospodaření a to na základě znalostních databází reziduí a kontaminantů a dále na základě vědeckých studií publikovaných v literatuře. Z praktického důvodu se zaměřovali na situaci v Belgii a v okolních státech. Provedli také některá porovnání se situací v USA, kde se věnovalo analýze databází reziduí pesticidů značné úsilí.

Vědci zjistili, že řada studií publikovaných ve vědecké literatuře nelze použít, neboť porovnání jsou zkreslená: neadekvátní metody vzorkování, příliš velký počet parametrů, které se berou do úvahy, velká variabilita měřených parametrů. Z těchto důvodů se v řadě studií dochází k protichůdným výsledkům.

V některých případech se zdá, že produkty z ekologického zemědělství představují specifická rizika, neboť se získávají výrobními postupy označovanými jako “přírodní” nebo “po domácku” (home made), které postrádají profesionalismus pěstitelů (v nařízení EHS č. 2092/91 nejsou žádné jasné hygienické požadavky). Na druhou stranu se ekologická produkce vyvíjí tak, že rodinné farmy svou velikostí nestačí zajišťovat poptávky trhu po ekologických potravinách.

Je třeba zmínit, že to, co se uvádí jako konvenční rovněž znamená různé produkční systémy, které mají velmi rozdílné technické specifičnosti (klasická produkce s požadavkem intenzivních vstupů, ale také alternativní systémy založené na integrovaném managementu škůdců (IPM, Integrated Pest Management), produkce pod značkou nebo s obchodním tvrzením, produkce podle technických specifikací stanovených distribučním sektorem).

Z uvedeného vyplývá, že realita je mnohem složitější a neodpovídá rozlišování pouze na dva produkční modely, tj. ekologický a konvenční.

 

Práce, která se zabývá předběžným porovnáním konvenčního a ekologického produkčního systému, se zaměřuje na tyto vybrané parametry:

* pesticidy a dusičnany,

* přírodní kontaminanty,

* kontaminanty životního prostředí,

* kontaminanty vzniklé během výroby potravin a uvolňované z obalů.

 

Na základě zhodnocení dostupných informací autoři práce došli k následujícímu závěru:

* produkty z ekologického zemědělství představují některé jasné výhody oproti produktům z konvenčního zemědělství, pokud jde o dobře známé toxikanty (pesticidy, dusičnany);

* je zapotřebí lépe identifikovat přítomnost přírodních toxinů v ekologické produkci;

* kontaminanty ze životního prostředí a z výroby potravin jsou obsaženy v obou skupinách výrobků (tj. z ekologické i konvenční produkce).

Autoři doporučují zlepšit monitorovací programy a věnovat větší pozornost způsobu produkce i celému souboru relevantních kontaminantů.

 

Více informací je k dispozici v příspěvku publikovaném ve Food Control 17, 2006, č. 1, s. 14–21.

 

Pozn.: Problematice ekologického zemědělství a potravin z této produkce se věnuje v rámci EU značná pozornost. Evropská komise financuje řadu výzkumných projektů zaměřených na tuto oblast.