Bezpečnost potravin

Pomoc EU českým a slovenským zemědělcům po povodních

Vydáno: 26. 9. 2002
Autor:

návrh Komise EU na zvýšení finančního příspěvku v rámci programu SAPARD pro oblasti postižené povodněmi

Evropská komise přijala 18. září t.r. návrh na poskytnutí pomoci revitalizujícím se zemědělským oblastem v České republice a na Slovensku, které byly těžce zasaženy letošními povodněmi. Komise chce dosáhnout tohoto cíle doplněním programu SAPARD tak, že se zvýší strop veřejné pomoci při financování projektů z 50 % na 75 % a příspěvek EU ze 75 % na 85 % podílu, který představuje tato pomoc z veřejných prostředků na relevantní projekty programu SAPARD v postižených venkovských oblastech. Zemědělský komisař Franz Fischler při služební cestě v Polsku a pobaltských státech uvedl: „Stojíme při zemědělcích a komunitách, které letošní povodně tak krutě postihly. Tento návrh nám také umožní lépe reagovat na podobné výjimečné přírodní katastrofy, které mohou v budoucnu postihnout kandidátské země. Doufám, že tento návrh bude členskými státy a Evropským parlamentem rychle přijat.“ Komise je toho názoru, že EU by měla být schopna přiměřeně reagovat na takové výjimečné přírodní katastrofy kdykoli k nim v kandidátských zemích dojde a měla by při tom využívat různé nástroje včetně předvstupního programu SAPARD.
Současná pravidla programu SAPARD zatím neobsahují žádná ustanovení,
která by se týkala opatření, jež se uplatňují po přírodních katastrofách. Komise je přesvědčena, že opatření, která by napomohla obnově venkovských oblastí, spadají do ustanovení v rámci programu SAPARD. Následně tedy navrhuje, aby nahoře uvedené zvýšení stropu a podílu EU při financování projektů SAPARD se v oblastech postižených přírodními katastrofami uplatňovalo obecně ve všech kandidátských zemích.
IP/02/1325 – ICEU z 25. září 2002
Agra Europe, 2002, č. 2021, s. EP/5 (Jav)