Bezpečnost potravin

PBC v kombinaci s metylrtutí poškozují funkci nerovového systému

Vydáno: 6. 3. 2004
Autor:

Nejnovější americké výzkumy naznačují, že současné, nikoli samostatné, působení toxických PCB a metylrtuti, které jsou obsaženy i v některých mořských rybách, může negativně ovlivňovat motorické schopnosti.

Výsledky nejnovějšího amerického výzkumu naznačují, že dvě toxické látky znečišťující životní prostředí, které se mohou nacházet v některých mořských rybách, PCB a metylrtuť, ovlivňují motorické schopnosti krysích mláďat vystavených působení kombinace těchto toxinů. Při samostatném působení každého jednotlivého toxinu ale k pozorovaným změnám nedochází. V rámci výzkumu prováděného na univerzitě v Illinois byla sledována schopnost krys zdolávat různé překážky v podobě provazů, lan, mříží a rotujících tyčí. Chování krysích mláďat, jejichž matky byly vystaveny během březosti oddělenému působení PCB nebo metylrtuti se v zásadě neodlišovalo od chování kontrolní skupiny zvířat. Mláďata, jejichž matky byly vystaveny současnému působení těchto dvou toxinů vykazovala výrazně nižší schopnost vyrovnat se s rotující tyčí, což indikuje určité zhoršení motorických schopností. V tomto směru se zdá být účinek PCB důležitější, ačkoliv to může být pouze otázka velikosti dávky. Protože lidé mohou být vystaveni působení těchto toxických látek prostřednictvím konzumace ryb z ekosystémů, kde se tyto chemikálie akumulují, upozorňují tyto výsledky, že je třeba vážně počítat s možnými dopady jejich aditivních toxických účinků na lidské zdraví. Studie byla publikována v únorovém čísle časopisu Toxicological Sciences. Více informací na internetové adrese  
http://www.foodsafetytoday.com