Bezpečnost potravin

Odhad zatížení populace látkami migrujícími z potravin a nápojů balených v plechu

Vydáno: 12. 11. 2002
Autor:

bezpečnost potravin, odhad spotřeby potravin a nápojů balených v plechu použit k odhadu příjmu BADGE z potahů plechovek v EU

Na rozdíl od USA není v Evropě k dispozici dostatek informací o aktuální spotřebě potravin a nápojů balených v plechu. Většina údajů o spotřebě potravin se zaměřuje na výživové hledisko, typ obalového materiálu se nesleduje.
Migraci látek z vnitřních potahů plechovek, zvláště pak migraci sloučeniny označované jako BADGE (bisfenol A diglycidyleter) do potravin se v poslední době věnuje velká pozornost.  Existují různé názory na to, jaká expozice tomuto kontaminantu představuje riziko pro spotřebitele.
V USA se sleduje BADGE a jeho deriváty z hlediska celkové migrace. V EU byla v únoru 2002 schválena tzv. BADGE směrnice (směrnice Komise 2002/16/EC), ve které je stanoven pro BADGE a jeho deriváty limit 1 mg/kg. Kromě BADGE a jeho derivátů byly v potravinách balených v plechu zjištěny oligomery BADGE a reakční produkty odlišné od těch, na které se vztahuje BADGE směrnice. V důsledku sledování hladin BADGE v potravinách konzervovaných v plechu musely být z prodeje již některé potraviny staženy.
Další obavy vzbudilo používání epoxidových novolakových pryskyřic (NOGE). Nízkomolekulární složkou NOGE je BFDGE (bisfenol F diglycidyleter), tj. sloučenina, která je chemicky podobná BADGE. BFDGE se však záměrně nepoužívá pro potahy plechovek, které jsou určeny pro přímý kontakt s potravinami na trhu v EU.

Asociace výrobců plechovek v EU (SEFEL), dodavatelé potahů pro plechovky v EU (CEPE) a dodavatelé epoxypryskyřic (APME-ERC) provedli studii, ve které se zjišťovala expozice populace (vztaženo na osobu) látkám migrujícím z potravin a nápojů balených v plechovkách. Údaje byly kompilovány z podkladů, které poskytlo sedm hlavních výrobců plechovek v EU, a to pro osm různých typů potravin v plechu a dva nápoje v plechu (pivo a nealko-nápoje). Na sběru dat se podílely tyto národní asociace výrobců plechovek:
– Belgie: FABRIMETAL,
– Francie: SNFBM,
– Německo: VMV,
– Itálie: ANFIMA,
– Nizozemí: VBI,
– Španělsko: AME a
– Velká Británie: MPMA.
Výrobky balené do plechovek byly děleny do těchto skupin: ovoce, maso, ryby, hotové pokrmy, zelenina, polévky, mléko/smetana a ostatní.
Zjistilo se, že spotřeba potravin balených v plechu je 1,1 plechovka/osoba/týden, spotřeba konzervovaných ryb se odhadla na 2,2 kg/osoba/rok. Spotřeba potravin v plechu se odhadla na 62 g/osoba/den, což odpovídá 22,6 kg/osoba/rok.
I když migrace do nápojů je nevýznamná, byly údaje pro úplnost stanoveny. Spotřeba nápojů je  61 g/osoba/den, neboli 67 plechovek/osoba/rok. Z průměrné velikosti plechovky byl odhadnut povrch plechovek odpovídající konzumovanému množství potraviny a nápoje. Ten činil 0,55 dm2/osoba/den pro potraviny a 0,55 dm2/osoba/den pro nápoje, tj. celkem 1,1 dm2/osoba/den. Při migraci látky 0,02 mg/dm2 je expozice 0,01 mg/osoba/den (model vycházející z povrchu). Pokud se uvažuje migrace 0,12 mg/kg, je expozice 0,007 mg/osoba/den (model vycházející z hmotnosti). Oba modely předpokládají migraci do všech typů potravin na stejné úrovni, což je vysoce nereálné. Na základě uvedené studie se zjistilo, že expozice BADGE a jeho derivátům je mezi 6 a 10 µg/osoba/den, a to v závislosti na tom, který model se k odhadu použije.
Food Additives and Contaminants, 19, 2002, č. 9, s. 891–903