Bezpečnost potravin

Odbor bezpečnosti potravin a techniky životního prostředí při Úřadu pro potraviny MZe – informace o aktivitách

Vydáno: 30. 5. 2005
Autor:

Odbor bezpečnosti potravin a techniky životního prostředí je součástí nové instuituce Úřadu pro potraviny při MZe, která rozhodnutím ministra zemědělství Jaroslava Palase zahájila svou činnost od 1. dubna 2005.

 Zřízením této instituce dochází ke sjednocení dozorové činnosti státu nad bezpečnosti potravin „pod jednou střechou“, podobně jako to funguje v řadě států EU. Vedení Úřadu pro potraviny bylo svěřeno dosavadnímu vrchnímu řediteli Úseku potravinářských výrob MZe Ing. Františku Sládkovi, CSc.

V Úřadu pro potraviny jsou 3 odbory, bezpečností potravin se zabývá odbor bezpečnosti potravin a techniky životního prostředí, pod vedením ředitelky odboru MVDr. Mileny Vicenové.

Zajištění bezpečnosti potravin v ČR a hlavní činnosti oddělení bezpečnosti potravin MZe:

 • Oddělení bezpečnosti potravin pracuje v souladu s usnesením vlády č. 1277/2004
  ke “Strategii zajištění bezpečnosti potravin v ČR po přistoupení k EU” a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, a tak zajišťuje pravidelný a přesný přenos informací mezi ČR a EFSA;
 • je kontaktním místem pro EFSA, stálý zástupce se účastní pravidelného zasedání Poradního sboru AF EFSA, dále se účastníme 2 pracovních skupin při AF EFSA, a to PS pro komunikaci a informační technologie;
 • zastává funkci sekretariátu Koordinační skupiny bezpečnosti potravin. Cílem KS je především koordinace činností jednotlivých resortů, zajištění vzájemné spolupráce mezi příslušnými orgány státního dozoru, vědeckými výbory, spotřebiteli a státní správou, také navázání spolupráce s národními institucemi bezpečnosti potravin členských států EU a EFSA;
 • naplňuje“Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k EU“.
 • Strategie byla vypracována ve vzájemné spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, které odpovídá za oblast společného stravování a předmětů a materiálů přicházejících do styku s potravinami;

 • podílí se na ustavování tzv. vědeckých výborů a koordinuje a odpovídá za jejich činnost. V současné době existují 4 vědecké výbory, a to: veterinární, výživy zvířat, pro potraviny a fytosanitární a životního prostředí, vznikly v roce 2002 a jejich hlavním úkolem je příprava nezávislých hodnotících stanovisek.

 

Mezi další aktivity oddělení bezpečnosti potravin MZe patří především:

 • koordinace fungování Rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF- Rapid Alert System For Food and Feed) v ČR a zpracovníá metodických postupů a podkladů pro technické předpisy týkající se systému RASFF; RASFF je provozován Evropskou komisí za účelem zajištění rychlé výměny informací mezi jeho členy (EK, EFSA a členskými státy Unie). Národní kontaktní místo v ČR je při Státní zemědělské a potravinářské inspekci;
 • koordinace činností Informačního centra bezpečnosti potravin, který je provozován ÚZPI v garanci MZe;
 • je kontaktním místem pro příjem a administraci žádostí týkajících se uvedení na trh potravin nového typu a geneticky modifikovaných potravin a krmiv
 • spolupráce s útvary ministerstva zabývajícími se potravinářskou výrobou a legislativou při přípravě legislativních opatření pro oblast geneticky modifikovaných potravin a  potravin nového typu,
 • koordinace monitoringu cizorodých látek v resortu zemědělství;
 • koordinace přípravy a fungování krizového řízení v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv.

V příloze je k dispozici celé znění „Strategie zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k EU„.

Příloha : Strategie_BP_CR.doc [doc ; 836608 bytů]

Informace poskytla:
Ing. Kamila Grulichová
Odbor bezpečnosti potravin a techniky životního prostředí
Ministerstvo zemědělství České republiky – Úřad pro potraviny
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Kamila.Grulichova@mze.cz