Bezpečnost potravin

Obsah fungicidů v banánech

Vydáno: 27. 6. 2004
Autor:

Při produkci banánů se používají fungicidy. Jejich přítomnost v plodech prověřovali v Itálii a zjistili, že dva vzorky z 50 nevyhovovaly předpisům FAO/WHO a Itálie.

Banány patří k tropickým plodům, které se na evropském trhu nejvíce konzumují. Mají vysokou nutriční hodnotu. Jsou zdrojem cukrů, vlákniny, vitaminů a minerálních látek, ale jen velmi malého množství tuku.

Příloha: Výživová hodnota banánů

Přibližně 70 % celkové produkce banánů na světě se realizuje v Latinské Americe. Hlavními dodavateli jsou: Ekvádor (dodává 30 % celkové produkce Latinské Ameriky), Kostarika, Panama, Brazílie, Honduras a Indie.
Chemické složení banánů ovlivňuje řada faktorů, např. metody kultivace, použití hnojiv a pesticidů, kvalita vody pro zavlažování, podmínky skladování.
Benzimidazolové fungicidy jsou systémové pestidicy, které se v zemědělství často používají pro předsklizňové i posklizňové ošetření ovoce a zeleniny proti patogenům. Patří k pesticidům, které se během monitorovacích programů nejčastěji zjišťují a jsou rozhodující pro stanovení, jakým dávkám fungicidů jsou spotřebitelé vystavováni z konzumace potravin.
Mezi hlavní zástupce skupiny benzimidazolových fungicidů patří: benomyl, carbendazim (MBC), thiabendazol (TBZ) a thiophanate-methyl (TM). Benomyl je systémový fungicid, který se aplikuje do půdy k regulaci řady onemocnění ovoce. Benomyl rychle degraduje na carbendazim (hlavní degradační product). Ten je rovněž systémovým fungicidem používaným k likvidaci řady onemocnění. Předpokládá se, že fungicidní aktivita benomylu je dána přítomností carbenadazimu.
Vzhledem k tomu, že fungicidy v potravinách představují významné riziko pro zdraví, provádí se kontrola importovaného ovoce. Banány se konzumují ve velkém, a proto jejich analýza na přítomnost fungiciů má velký význam.
V Itálii analyzovali na přítomnost benzimidazolových fungicidů (benomyl, carbendazim, thiabendazol a thiophanate-methyl) 50 vzorků banánů importovaných do Itálie během let 2002–2003 z Ekvádoru, Panamy a Kostariky. U 11 vzorků byl zjištěn thiabendazole v koncentraci pohybující se v rozmezí 0,050–2,510 mg/kg. U pěti vzorků byl carbendazim v rozsahu 0,140–1,100 mg/kg, zatímco thiophanate-methyl nebyl stanoven v žádném vzorku. Analýza se prováděla pomocí HPLC-DAD a pozitivní vzorky byly potvrzeny pomocí GC-MS. Pouze dva vzorky obsahovaly carbendazim v množství, které přesahovalo maximální limity reziduí stanovené FAO/WHO (Codex alimentarius) a ministerstvem zdravotnictví Itálie.
Food Chemistry 87, 2004, č. 3, s. 383–386