Bezpečnost potravin

O bezpečnosti obchodu s GMO se jednalo v Kanadě

Vydáno: 8. 6. 2005
Autor:

Zástupci vlád 119 států se minulý týden sešli na druhém oficiálním setkání v kanadském Montrealu, aby přijali společná pravidla pro dokumentaci, jaká má doprovázet geneticky modifikované komodity (pšenici, kukuřici a sóju), pokud jsou převáženy přes hranice. Tato pravidla, jako součást tzv. Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti, mají zajistit, aby se na území zúčastněných zemí dostaly po

Evropská komise, která na mítinku jednala za EU, usilovala o takové požadavky k dokumentaci, které jsou jasné, smysluplné a praktické pro dovozce a vývozce zemědělských produktů, a zároveň jsou v souladu s komunitním právem.

Kromě těchto požadavků se projednávala další témata důležitá pro efektivní realizaci Cartagenského protokolu. Například návod pro posuzování rizik GM plodin, spolupráce a výměna informací o socioekonomických souvislostech GM plodin, efektivita při vytváření produkčních kapacit v rozvojových zemích, provoz internetového informačního portálu ustaveného na základě Cartagenského protokolu (tzv. Biosafety Clearing House) a zapojení veřejnosti do problematiky nebo pravidla procedur nutných pro vyhovění určité rostliny požadavkům Cartagenskému protokolu.

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti je jedinou mezinárodní smlouvou pokrývající přeshraniční přepravu geneticky modifikovaných organismů a doplňuje Úmluvu o biologické rozmanitosti. Pravidla stanovená v Protokolu jsou zaměřena na zachování a udržitelné využívání biologické rozmanitosti a ochranu veřejnosti pro potenciálními škodlivými dopady GMO. Protokol vstoupil v platnost v září 2003 a do současnosti jej přijalo má 119 zemí včetně všech členských států EU.

Cartagenský protokol je do evropské legislativy zapojen širokým rejstříkem zákonů. Ústředním zákonným rámcem je zde směrnice 2001/18/EC o opatrném uvolňování geneticky modifikovaných organizmů do prostředí. Směrnice je doplněna nařízením o přeshraničním pohybu GMO, která byla přijata v roce 2003.

Celý proces jednání k tématu GMO a realizaci Protokolu má trvat až do roku 2008. Více informací o Cartagenském protokolu naleznete na adrese http://www.biodiv.org/biosafety/cop-mop/second-meeting.aspx. eTarget ContextAd End

Iva Nachtmannová, Ekolist, 6. 6. 2005