Bezpečnost potravin

Novelizace zákona o obecné bezpečnosti výrobků

Vydáno: 16. 9. 2003
Autor:

Byl vydán zákon 277/2003, kterým se mění zákon 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků, a to v souladu s předpisy EU.

Pod č. 277/2003 Sb. byla vydána novela zákona 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, jehož hlavním předmětem je působit z hlediska bezpečnosti výrobku nebo omezení rizik z jeho použití v situacích, které nejsou regulovány zvláštními právními předpisy. Mezi zvláštní právní předpisy patří především zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a zákon 110/1997 Sb. o potravinách (vždy v platném změní). Pokud zvláštní právní předpis reguluje jen určitá hlediska výrobku, pak ostatní hlediska se posuzují podle zákona 102/2001. Další možností posuzování bezpečnosti jsou české technické normy přejímající příslušné evropské normy, na něž EK poukazuje v ústředním věstníku ES a na něž byl zveřejněn odkaz ve Věstníku ÚTNMZ. Dalšími vzory pro posouzení bezpečnosti mohou být ČSN přejímající některou EN, která není uvedena ve Věstníku ES, dále technické normy členského státu EU, kde je výrobek uveden na trh, nebo určitá doporučení EK s pokyny pro posuzování bezpečnosti, nebo pravidla správné praxe bezpečnosti výrobku uplatňovaná v příslušném oboru, nebo stav vědy a techniky, ale i rozumná očekávání spotřebitele.
Cílem změnových ustanovení především je, zajištění souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/95 o všeobecné bezpečnosti výrobků a nařízení Rady č. 339/93 o kontrolách shody s pravidly bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených ze třetích zemí.
Kromě § 1 – „Předmět úpravy“, se změny týkají § 5 – „Povinnosti osob při zajišťování bezpečnosti výrobku uváděného na trh (podle zákona 22/1997) nebo do oběhu (podle zákona 110/1997)“ a § 9 – „Oznamovací povinnost“.
Ve druhé části zákona 277/2003 je uvedena změna týkající se změny zákona 22/1997 ohledně zveřejňování odkazu na EN ve Věstníku Úřadu.
Třetí části zákona se týká změn zákona 634/1992 na ochranu spotřebitele, a sice v duchu začlenění ČR do EU a některých upřesnění, která uvádějí ustanovení českých předpisů do souladu s EU.
Zákon 102/2001 bude vzhledem k zásadním změnám zveřejněn ve sbírce zákonů v úplném znění zahrnujícím všechny dosavadní změny.
Zákon 277/2003 nabývá účinnosti dnem přistoupení ČR k EU.
Sbírka zákonů, částka 93, 28. 8. 2003, s. 4538-4542