Bezpečnost potravin

Novela zákona o spotřební dani podpoří produkci biopaliv II. generace

Vydáno: 22. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 19.6.2009.

Novela zákona o spotřební dani, která prošla poslaneckou sněmovnou, zahrnuje podporu kapalných biopaliv v dopravě ČR a produkci biopaliv II. generace vyráběných z nepotravinářských komodit.

Novela zákona o spotřebních daních zahrnuje podporu vysokoprocentních směsí nebo čistých biopaliv, osvobození čistých rostlinných olejů, čistých metylesterů mastných kyselin a bioplynu od spotřební daně z minerálních olejů. Novela dále zahrnuje snížení sazby spotřební daně pro směsi motorové nafty s metylestery mastných kyselin (FAME), kde FAME představují podíl nejméně 30 % (tzv. směsná motorová nafta). U pohonné hmoty E85 (obsahující až 85 % bioetanolu) by bylo mělo být možné uplatňovat nárok na vrácení spotřební daně z podílu lihu kvasného bezvodého obecně nebo zvláštně denaturovaného obsaženého ve směsi. Pohonná hmota E95 (s podílem bioetanolu max. 95 %) je v návrhu osvobozena od spotřební daně v rámci pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi.

Novela zákona o spotřebních daních v závislosti na dostupných technologiích daňově zvýhodní také produkci biopaliv II. generace, tj. biopaliv vyráběných z nepotravinářských komodit. Nízkoprocentní směsi biopaliv, které jsou v současné době uplatňovány na základě zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zůstanou nadále bez jakýchkoliv podpor.

 „Od navržených změn očekáváme zejména snížení celkových emisí skleníkových plynů a upevnění energetické soběstačnosti ČR. Snížení nebo osvobození biopaliv od spotřební daně je významnou podporou domácího zemědělství a průmyslu, která umožní zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu EU“, vysvětluje požadované změny Ing. Jiří Urban, náměstek pro životní prostředí, výzkum a vzdělávání Ministerstva zemědělství.

V případě schválení novely v plném znění se ČR zařadí mezi další státy EU (především Německo, Francii, Švédsko, Rakousko), kde jsou biopaliva daňově zvýhodňována.

Přijatou novelou je do zákona o spotřebních daních zapracován Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě, který byl předložen Ministerstvem zemědělství a schválen vládou ČR v únoru letošního roku. Před tím byl program posouzen Evropskou Komisí, která vydala kladné stanovisko koncem roku 2008. Dalšími legislativními kroky k přijetí novely bude její schválení Senátem ČR a podepsání Prezidentem ČR. Novela nabude účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po zveřejnění zákona ve Sbírce zákonů.

 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe