Bezpečnost potravin

Novela české vyhlášky o nápojích

Vydáno: 2. 5. 2003
Autor:

Vyhláška č. 57/2003 Sb. podruhé mění vyhlášku č. 335/1997 Sb. Změny a úpravy se týkají především piva a lihovin. Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2004 (s výjimkou některých ustanovení).

V březnu 2003 byla jako první ze souboru novelizovaných potravinářských předpisů zveřejněna vyhláška č. 57/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., o nealkoholických a alkoholických nápojích, octu a droždí, která byla poprvé změněna vyhláškou č. 45/2000 Sb. Nynější změny se týkají především oddílů„Pivo“ a „Lihoviny“. Všeobecně se z vyhlášky vyjímají ustanovení týkající se omezení velikosti obalů pro ovocná a jiná vína, cidre, perry, medovinu a určité lihoviny.
V oddílu „Pivo“ se doplňuje druh „nápoje na bázi piva“, který se člení na dvě skupiny: „kvašené sladové nápoje“ a „míchané nápoje z piva“ a doplňují se požadavky na tyto nápoje. Dále je upravena definice „ochuceného piva“ a přidána definice „sladiny“. Doplňují se požadavky na označování míchaných nápojů z piva (požaduje se uvádění názvu skupiny a obsahu alkoholu v % obj.; u míchaných nápojů z piva se uvádí označení příslušné skupiny piva, které bylo do směsi použito) a dále požadavky na jakost nápojů na bázi piva.
V příloze 5 jsou upraveny některé fyzikálně chemické požadavky na piva uvedené v poznámkách k tabulce 1.
V oddílu „Lihoviny“ se upravují definice „lihovin“, „ovocných destilátů“, „ouza“, „tuzemáku“, zrušuje se podskupina „lihovina s přídavkem ovocného destilátu“ a uvádí se nově definovaný druh „ostatní alkoholické nápoje“. Upravují se požadavky na označování vaječného likéru a likéru s přídavkem vajec, zrušují se doplňující požadavky na označování „ouza“. Absolutní hodnota přípustné odchylky obsahu etanolu v % obj. je zvýšena z 0,3 % na 0,5 %; u likérů se umožňuje uvádění názvu použité lihoviny; povinné je uvádění přídavku lihu při výrobě švestkového destilátu. V příloze 8 se mění min. hodnota těkavých látek u rumu a u destilátu z cidru nebo perry. Obsah etanolu v obj. % je nově limitován nejen v polotovaru destilátu, ale i v hotovém výrobku.
V oddílu „Kvasný ocet“ se doplňuje ustanovení, podle kterého se připouští záporná odchylka od obsahu kyseliny octové uvedeného na obalu ve výši 0,2 %.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2004 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti 1. března 2003. Nápoje vyrobené a uvedené do oběhu před dnem účinnosti této novely se posuzují (s určitými výjimkami) podle dosavadních právních předpisů, a to nejpozději do 30. dubna 2004 (s výjimkou určitých destilátů řezaných, destilátů řezaných jemných a tuzemského rumu, pro které je konečným termínem 31. prosince 2003)..
Sbírka zákonů, 2003, částka 21, s. 873–879