Bezpečnost potravin

Nové vyhlášky MZ o chemických požadavcích na zdravotní nezávadnost potravin

Vydáno: 6. 3. 2002
Autor:

pravidla k používání aditiv, pomocných látek a potravních doplňků, limity pro kontaminanty, čistota aditiv, zrušení vyhlášky 298/1997

Dne 29. 1. 2002 byla přijata vyhláška č. 53/2002 , kterou se stanoví požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin, potravinových surovin, podmínek pro použití látek přídatných, látek pomocných a potravních doplňků, a kterou se zrušuje vyhláška č. 298/1997 ve znění vyhlášky č. 3/1999, 323/1999 a 274/2000. Příloha č. 1: Látky přídatné
V části 1 jsou vyjmenovány látky, které smějí být všeobecně do potravin používány v „nezbytném množství“nebo v omezeném množství do potravin uvedených v částech 2 a 3. Část 4 je zaměřena speciálně na antioxidanty (použití v nezbytném množství, v omezené míře nebo jen do určitých potravin). Část 5 se týká barviv (seznam povolených barviv, potraviny, které nesmějí obsahovat přidaná barviva, potraviny, ke kterým smějí být přidávána pouze určitá barviva, barviva povolená jen pro určité účely, barviva použitelná do „nezakázaných“ potravin, barviva s limitovaným množstvím do určitých potravin). Pro použití dalších přídatných látek jsou stanovena pravidla v následujících částech (konzervanty – část 6, kyseliny, zásady, soli a estery – část 7, náhradní sladidla -část 8, zvýrazňovače chuti a vůně – část 9, zahušťovadla a stabilizátory – část 10, emulgátory -část 11, nosiče a rozpouštědla – část 12, protispékavé látky – část 13, látky k úpravě povrchu potravin – část 14, ostatní jako glycerol, plyny, polyalkoholy, enzymy a některé další – část 15).
Příloha č. 2: Kontaminanty
Pro jednotlivé skupiny potravin jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty (příp. přípustné nebo specifické hodnoty) kontaminantů jako As, Sn, Al, Cr, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg, Zn, Fe, dusičnany, alifatické chlorované uhlovodíky, PAU, nitrosaminy, estery kyseliny ftalové, PCB, mykotoxiny, látky vznikající působením biologických faktorů a další.
Příloha č. 3: Pomocné látky
Reguluje se použití extrakčních rozpouštědel při výrobě určitých potravin a aromatických látek.
Příloha č. 4: Potravní doplňky
Je řešeno přidávání potravních doplňků do potravin jiných než pro zvláštní výživu. Jsou vyjmenovány povolené potravní doplňky, jejich chemické formy a referenční dávky a dále nejvyšší podíl referenčních dávek pro jednotlivé skupiny potravin. Používání potravních doplňků jiných než jsou zde uvedeny je přípustné jen po schválení ministerstvem zdravotnictví (dle § 11 zákona o potravinách). Při obohacování jedlé soli jodem musí být obsah jodu mezi 20 – 34 mg/kg soli.
Na uvedenou vyhlášku navazuje vyhláška 54/2002, kterou se stanoví požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, které byly součástí vyhlášky 298/1997. Příloha č. 1 uvádí požadavky na barviva, příloha č. 2 na sladidla a příloha č. 3 na ostatní přídatné látky.
Obě vyhlášky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2002.
Sbírka zákonů, částka 22, 15. 2. 2002, částka 23, 21. 2. 2002