Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – září 2009

Vydáno: 2. 10. 2009
Autor:

Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2009&month=9

1. HYGIENA, BEZPEČNOST
Směrnice 2009/115/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky methomylu
OJ L 228, 01.09.2009, s.17
Rozhodnutí 2009/685/ES, kterým se opravuje směrnice 2002/48/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek iprovalikarb, prosulfuron a sulfosulfuron (oznámeno pod číslem K(2009) 6612)
OJ L 231, 03.09.2009, s.21
Směrnice 2009/116/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3 jako účinných látek
OJ L 237, 09.09.2009, s.7
Směrnice 2009/117/ES ze dne 25. června 2009, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení parafinového oleje CAS 8042-47-5 jako účinné látky
OJ L 237, 09.09.2009, s.11
Nařízení 822/2009/ES, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, fludioxonil, fluroxypyr, indoxakarb, mandipropamid, trijodid draselný, spirotetramat, tetraconazol a thiram v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 239, 10.09.2009, s.5
Rozhodnutí 2009/700/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení bixafenu do přílohy I směrnice 91/414/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 6771)
OJ L 240, 11.09.2009, s.32
Rozhodnutí 2009/715/ES o nezařazení chlorthal-dimethylu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 6431)
OJ L 251, 24.09.2009, s.31

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 55/2009/ES ze dne 29. května 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 232, 03.09.2009, s.1
Rozhodnutí 56/2009/ES ze dne 29. května 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 232, 03.09.2009, s.4
Rozhodnutí 57/2009/ES ze dne 29. května 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 232, 03.09.2009, s.6
Rozhodnutí 58/2009/ES ze dne 29. května 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 232, 03.09.2009, s.8
Rozhodnutí 2009/712/ES, kterým se provádí směrnice 2008/73/ES, pokud jde informační stránky na internetu obsahující seznamy zařízení a laboratoří schválených členskými státy v souladu s právními předpisy Společenství ve veterinární a zootechnické oblasti (oznámeno pod číslem K(2009) 6950)
OJ L 247, 19.09.2009, s.13
Rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE (oznámeno pod číslem K(2009) 6979)
OJ L 256, 29.09.2009, s.35

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 874/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 2100/94/ES, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství
OJ L 251, 24.09.2009, s.3

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Nařízení 885/2009/ES, kterým se mění nařízení 378/2005/ES, pokud jde o referenční vzorky, poplatky a laboratoře uvedené v příloze II
OJ L 254, 26.09.2009, s.58
Nařízení 901/2009/ES o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2010, 2011 a 2012 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů
OJ L 256, 29.09.2009, s.14

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 767/2009/ES ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení 1831/2003/ES a o zrušení směrnice 79/373/EHS, směrnice 80/511/EHS, směrnic 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí 2004/217/ES
OJ L 229, 01.09.2009, s.1
Nařízení 887/2009/ES o povolení stabilizované formy 25-hydroxycholekalciferolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, jinou drůbež a prasata
OJ L 254, 26.09.2009, s.68
Nařízení 888/2009/ES o povolení chelátu zinku hydroxy analogu methioninu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat
OJ L 254, 26.09.2009, s.71
Směrnice 2009/124/ES, kterou se mění příloha I směrnice 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L.
OJ L 254, 26.09.2009, s.100
Nařízení 896/2009/ES o povolení nového užití přípravku Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Prosol S.p.A)
OJ L 256, 29.09.2009, s.6
Nařízení 897/2009/ES, kterým se mění nařízení 1447/2006/ES, 186/2007/ES, 188/2007/ES a  209/2008/ES, pokud jde o podmínky pro povolení doplňkové látky Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47
OJ L 256, 29.09.2009, s.8
Nařízení 899/2009/ES, kterým se mění nařízení 1290/2008/ES, pokud jde o držitele povolení přípravku z Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)
OJ L 256, 29.09.2009, s.11
Nařízení 900/2009/ES o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňkové látky
OJ L 256, 29.09.2009, s.12
Nařízení 902/2009/ES o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Roal Oy)
OJ L 256, 29.09.2009, s.23
Nařízení 903/2009/ES o povolení přípravku Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (FERM-P 1467) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, zastoupený společností Mitsui & Co. Deutschland GmbH)
OJ L 256, 29.09.2009, s.26
Nařízení 904/2009/ES o povolení N-Amidinoglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat
OJ L 256, 29.09.2009, s.28
Nařízení 905/2009/ES, kterým se mění nařízení 537/2007/ES, pokud jde o jméno držitele povolení fermentačního produktu Aspergillus oryzae NRRL 458 (Amaferm)
OJ L 256, 29.09.2009, s.30
Nařízení 911/2009/ES o povolení nového užití přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro lososovité a garnáty (držitel povolení Lallemand SAS)
OJ L 257, 30.09.2009, s.10

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 792/2009/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro předávání informací a dokumentů členskými státy Komisi v rámci provádění společné organizace trhů, režimu přímých plateb, propagace zemědělských produktů a režimů platných pro nejvzdálenější regiony a menší ostrovy v Egejském moři
OJ L 228, 01.09.2009, s.3
Rozpočet 2009/691/ES Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový r. 2009 – Opravný rozpočet č. 1
OJ L 238, 09.09.2009, s.21
Rozpočet 2009/696/ES Výkaz příjmů a výdajů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový r. 2009 – Opravný rozpočet č. 1
OJ L 238, 09.09.2009, s.41
Nařízení 824/2009/ES, kterým se mění nařízení 1126/2008/ES, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením 1606/2002/ES, pokud jde o mezinárodní účetní standard (IAS) 39 a mezinárodní standard účetního výkaznictví (IFRS) 7
OJ L 239, 10.09.2009, s.48
Rozhodnutí 2009/705/ES, kterým se zřizuje Evropská poradní skupina spotřebitelů
OJ L 244, 16.09.2009, s.21
Nařízení 867/2009/ES, kterým se mění a opravuje nařízení 1242/2008/ES o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství
OJ L 248, 22.09.2009, s.17
Rozhodnutí 2009/707/ES Smíšeného výboru ES-Švýcarsko č. 2/2009 ze dne 13. července 2009 o změně protokolu č. 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce
OJ L 252, 24.09.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/718/ES o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii
OJ L 254, 26.09.2009, s.104
Rozhodnutí 2009/675/ES ze dne 23. dubna 2009 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2007
OJ L 255, 26.09.2009, s.185
Rozhodnutí 2009/676/ES ze dne 23. dubna 2009 o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2007
OJ L 255, 26.09.2009, s.189
Rozhodnutí 2009/683/ES ze dne 23. dubna 2009 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2007
OJ L 255, 26.06.2009, s.202
Rozhodnutí 2009/684/ES ze dne 23. dubna 2009 o uzavření účtů Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2007
OJ L 255, 26.06.2009, s.205
Rozhodnutí 2009/721/ES, kterým se z financování Společenství vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem K(2009) 7044)
OJ L 257, 30.09.2009, s.28

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Nařízení 868/2009/ES, kterým se mění nařízení 748/2008/ES o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 02062991 a nařízení 810/2008/ES o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
OJ L 248, 22.09.2009, s.21
Nařízení 882/2009/ES, kterým se mění nařízení 412/2008/ES o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
OJ L 254, 26.09.2009, s.7
Nařízení 883/2009/ES, kterým se mění nařízení 810/2008/ES o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso
OJ L 254, 26.09.2009, s.9

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
Nařízení 816/2009/ES, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu dodatečných dovozních cel a určují dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 236, 08.09.2009, s.5
Nařízení 890/2009/ES, kterým se mění nařízení 1385/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení 774/94/ES, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení
OJ L 254, 26.09.2009, s.80

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 801/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky modravé ve vodách ES a mezinárodních vodách oblastí I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
OJ L 231, 03.09.2009, s.5
Nařízení 809/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu krevety severní v divizi 3L oblasti NAFO plavidly plujícími pod vlajkami všech členských států s výjimkou Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska
OJ L 233, 04.09.2009, s.25
Nařízení 812/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky tmavé v oblastech IIIa a IV, ve vodách ES oblastí IIa, IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
OJ L 234, 05.09.2009, s.3
Nařízení 818/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského v oblasti ICES IIIa; a ve vodách ES oblastí IIIb, IIIc a IIId plavidly plujícími pod vlajkou Dánska
OJ L 237, 09.09.2009, s.3
Nařízení 829/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí Vb, VI, VII , které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
OJ L 240, 11.09.2009, s.26
Nařízení 830/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka modrého ve vodách Společenství a ve vodách oblastí II, IV a V, které nespadají do svrchovanosti nebo jurisdikce třetích zemí, plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království
OJ L 240, 11.09.2009, s.28
Nařízení 844/2009/ES, kterým se zakazuje rybolov růžichy šedé ve vodách Společenství a vodách, které nespadají pod svrchovanost nebo do jurisdikce třetích zemí, oblastí VI, VII a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
OJ L 245, 17.09.2009, s.11
Nařízení 845/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech VIIb–c, VIIe–k, VIII, IX a X a ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
OJ L 245, 17.09.2009
Nařízení 855/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a b plavidly plujícími pod vlajkou Španělska
OJ L 246, 18.09.2009, s.21
Nařízení 861/2009/ES, kterým se zakazuje rybolov ostrouna obecného ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska
OJ L 247, 19.09.2009, s.8
Nařízení 870/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIc, IX a X, jakož i ve vodách ES oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie
OJ L 248, 22.09.2009, s.26
Nařízení 875/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a b plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
OJ L 251, 24.09.2009, s.29
Nařízení 908/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách ES oblasti VIId plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
OJ L 257, 30.09.2009, s.3
Nařízení 909/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách ES oblastí IIa a VIII plavidly plujícími pod vlajkou Belgie
OJ L 257, 30.09.2009, s.5

20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 793/2009/ES, kterým se mění nařízení 595/2004/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1788/2003/ES, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 228, 01.09.2009, s.7

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 797/2009/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 1580/2007/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 2200/96/ES, 2201/96/ES a 1182/2007/ES v odvětví ovoce a zeleniny
OJ L 230, 02.09.2009, s.3
Nařízení 889/2009/ES, kterým se mění nařízení 73/2009/ES a kterým se na rok 2009 stanoví rozpočtové stropy pro částečné nebo nepovinné provádění režimu jednotné platby stanovené nařízením 1782/2003/ES a roční finanční rámce režimu jednotné platby na plochu a rozpočtové stropy pro přechodné platby za ovoce a zeleninu a pro zvláštní podporu stanovené nařízením 73/2009/ES
OJ L 254, 26.09.2009, s.73

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 847/2009/ES, kterým se mění nařízení 682/2007/ES, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
OJ L 246, 18.09.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/708/ES ze dne 19. srpna 2009, kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/424/ES, kterým se přijímají závazky nabídnuté v souvislosti s antidumpingovým řízením týkajícím se dovozů některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska
OJ L 246, 18.09.2009, s.29

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/699/ES o odchylce od pravidel původu stanovených v rozhodnutí Rady 2001/822/ES, pokud jde o cukr z Nizozemských Antil (oznámeno pod číslem K(2009) 6739)
OJ L 239, 10.09.2009, s.55
Nařízení 828/2009/ES, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod
OJ L 240, 11.09.2009, s.14
Rozhodnutí 2009/704/ES ze dne 16. července 2008 o státní podpoře C 29/04 (ex N 328/03), kterou Itálie zamýšlí poskytnout ve prospěch cukrovaru ve Villasoru, jehož vlastníkem je společnost Sadam ISZ (oznámeno pod číslem K(2008) 3531)
OJ L 244, 16.09.2009, s.10
Nařízení 891/2009/ES o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru
OJ L 254, 26.09.2009, s.82

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY

Úřední věstník ES,  1.9. až 30.9. 2009