Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2006

Vydáno: 3. 3. 2006
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

HYGIENA, BEZPEČNOST, KONTROLA A MONITORING V  POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
Obecné
Nařízení 197/2006/ES o přechodných opatřeních podle nařízení 1774/2002/ES, pokud jde o sběr, přepravu, ošetření, využití a zneškodňování zmetkových potravin
OJ L 32, 04.02.2006, s.13
Směrnice 2006/16/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky oxamyl
OJ L 36, 08.02.2006, s.37
Směrnice 2006/19/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky 1-methylcyklopropenu
OJ L 44, 15.02.2006, s.15
Rozhodnutí [2006/131/ES], které umožňuje členským státům prodloužit dočasná povolení udělená pro novou účinnou látku thiamethoxam
OJ L 52, 23.02.2006, s.32
Nařízení 322/2006/ES, kterým se mění nařízení 1043/2005/ES z důvodu ustanovení o hygieně potravin podle nařízení 852/2004/ES a ustanovení pro potraviny živočišného původu podle nařízení 853/2004/ES
OJ L 54, 24.02.2006, s.3

Úřední kontrola, GLP
Rozhodnutí [2006/130/ES], kterým se mění rozhodnutí [98/536/ES], kterým se stanoví seznam národních referenčních laboratoří pro zjišťování reziduí
OJ L 52, 23.02.2006, s.25

VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Veterinární opatření v rámci Společenství
Rozhodnutí [2006/52/ES], kterým se mění rozhodnutí [2005/731/ES], kterým se stanoví dodatečné požadavky pro dozor nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků
OJ L 27, 01.02.2006, s.17
Rozhodnutí [2006/80/ES], kterým se pro některé členské státy stanoví odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat
OJ L 36, 08.02.2006, s.50
Rozhodnutí [2006/86/ES] o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Řecku
OJ L 40, 14.02.2006, s.26
Rozhodnutí [2006/90/ES] o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Itálii
OJ L 42, 14.02.2006, s.46
Rozhodnutí [2006/91/ES] o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Slovinsku
OJ L 42, 14.02.2006, s.52
Nařízení 252/2006/ES o trvalých povoleních některých doplňkových látek v krmivech a o dočasných povoleních nových použití některých již povolených doplňkových látek v krmivech
OJ L 44, 15.02.2006, s.3
Nařízení 253/2006/ES, kterým se mění nařízení 999/2001/ES, pokud jde o zrychlené testy a opatření pro eradikaci TSE u ovcí a koz
OJ L 44, 15.02.2006, s.9
Rozhodnutí [2006/94/ES] o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Rakousku
OJ L 44, 15.02.2006, s.25
Rozhodnutí [2006/101/ES] o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2006
OJ L 46, 16.02.2006, s.40
Rozhodnutí [2006/104/ES] o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Německu
OJ L 46, 16.02.2006, s.53
Rozhodnutí [2006/105/ES] o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků v Maďarsku
OJ L 46, 16.02.2006, s.59
Rozhodnutí [2006/115/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/86/ES, 2006/90/ES, 2006/91/ES, 2006/94/ES, 2006/104/ES a 2006/105/ES
OJ L 48, 18.02.2006, s.48
Rozhodnutí [2006/133/ES], kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost
OJ L 52, 23.02.2006, s.34
Rozhodnutí [2006/135/ES] o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve Společenství
OJ L 52, 23.02.2006, s.41
Nařízení 339/2006/ES, kterým se mění příloha XI nařízení 999/2001/ES, pokud jde o pravidla pro dovoz živého hovězího dobytka a produktů získaných ze skotu, ovcí a koz
OJ L 55, 25.02.2006, s.5
Rozhodnutí [2006/147/ES], o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku
OJ L 55, 25.02.2006, s.47
Rozhodnutí [2006/148/ES] o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny ve Francii
OJ L 55, 25.02.2006, s.51

Třetí země a podniky schválené pro dovoz živočišných produktů do Společenství
Rozhodnutí [2006/65/ES], kterým se mění rozhodnutí 97/467/ES, pokud jde o zahrnutí jednoho zařízení v Uruguay do prozatímních seznamů zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz masa ptáků nadřádu běžců
OJ L 32, 04.02.2006, s.93
 
KONTAMINANTY
Rezidua veterinárních prostředků a pesticidů
Nařízení 178/2006/ES, kterým se mění nařízení 396/2005/ES za účelem vypracování přílohy I, jež obsahuje seznam potravin a krmiv, na něž se vztahují maximální limity reziduí pesticidů
OJ L 29, 02.02.2006, s.3
Nařízení 205/2006/ES, kterým se mění přílohy I a II nařízení 2377/90/EHS, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o toltrazuril, diethylen glykol monoethyl ether a poly(oxyethylen)sorbitan-monooleát
OJ L 34, 07.02.2006, s.21

Ostatní kontaminanty
Nařízení 199/2006/ES o změně nařízení 466/2001/ES, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem
OJ L 32, 04.02.2006, s.34
Směrnice 2006/13/ES kterou se mění přílohy I a II směrnice 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem
OJ L 32, 04.02.2006, s.44
 
Dovoz potravin rostlinného původu z třetích zemí
Směrnice 2006/14/ES, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství
OJ L 24, 07.02.2006, s.24
 
KRMIVA
Nařízení 249/2006/ES, kterým se mění nařízení 2430/1999/ES, 937/2001/ES, 1852/2003/ES a 1463/2004/ES, pokud jde o podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech náležejících do skupiny antikokcidik a chemoterapeutik
OJ L 42, 14.02.2006, s.22
Doporučení [2006/88/ES] o snižování přítomnosti dioxinů, furanů a PCB v krmivech a potravinách
OJ L 42, 14.02.2006, s.26

NOVÉ POTRAVINY A GENOVÉ MANIPULACE VE VÝROBĚ POTRAVIN
GMO
Rozhodnutí [2006/68/ES], kterým se povoluje uvedení na trh potravin a složek potravin, které pocházejí z geneticky modifikované kukuřice řady MON 863, jako nových potravin nebo nových složek potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 34, 07.02.2006, s.26
Rozhodnutí [2006/69/ES], kterým se povoluje uvedení na trh potravin a složek potravin vyrobených z geneticky modifikované kukuřice Roundup Ready řady GA21 jako nových potravin nebo nových složek potravin podle nařízení 258/97/ES
OJ L 34, 07.02.2006, s.29
 
Novel food
Rozhodnutí [2006/58/ES], kterým se na základě nařízení 258/97/ES povoluje uvedení žitného chleba s přidanými fytosteroly/fytostanoly na trh jako nových potravin či nových složek potravin
OJ L 31, 03.02.2006, s.21
Rozhodnutí [2006/59/ES], kterým se na základě nařízení 258/97/ES povoluje uvedení žitného chleba s přidanými fytosteroly/fytostanoly na trh jako nových potravin či nových složek potravin
OJ L 31, 03.02.2006, s.18
 
OSTATNÍ PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ S POTRAVINAMI
Nařízení 196/2006/ES, kterým se mění příloha I nařízení 761/2001/ES, aby se zohlednila evropská norma EN ISO 14001:2004, a kterým se ruší rozhodnutí 97/265/ES
OJ L 32, 04.02.2006, s.4
Nařízení 215/2006/ES, kterým se mění nařízení 2454/93/EHS, kterým se provádí nařízení 2913/92/EHS, kterým se vydává celní kodex Společenství a kterým se mění nařízení  2286/2003/ES
OJ L 38, 09.02.2006, s.11
Rozhodnutí [2006/82/ES] Rady přidružení EU–Bulharsko č. 1/2005  o účasti Bulharska v systému Společenství pro rychlou výměnu informací o rizicích při užití výrobků určených spotřebitelům (systém RAPEX) podle směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků
OJ L 40, 11.02.2006, s.15
Nařízení 260/2006/ES, kterým se mění nařízení 1573/2005/ES o zahájení stálého nabídkového řízení na další prodej žita na trhu Společenství ze zásob německé intervenční agentury za účelem jeho zpracování na bioethanol a za účelem užívání bioethanolu pro výrobu biopaliv ve Společenství
OJ L 46, 16.02.2006, s.17

KOMODITNÍ PŘEDPISY
MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 316/2006/ES, kterým se mění nařízení 2535/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1255/1999/ES, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót
OJ L 52, 23.02.2006, s.22
 
OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 179/2006/ES o zavedení režimu dovozních licencí pro jablka dovážená ze třetích zemí
OJ L 29, 02.02.2006, s.26
Nařízení 228/2006/ES, kterým se mění nařízení 2257/94/ES, kterým se stanoví normy jakosti pro banány
OJ L 39, 10.02.2006, s.7
Nařízení 263/2006/ES, kterým se mění nařízení 796/2004/ES a 1973/2004/ES, pokud jde o skořápkové ovoce
OJ L 46, 16.02.2006, s.24
 
CUKR, MED, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 266/2006/ES, kterým se stanoví doprovodná opatření pro signatářské země protokolu o cukru, jež jsou dotčeny reformou režimu cukru v EU
OJ L 50, 19.02.2006, s.1
Nařízení 318/2006/ES o společné organizaci trhů v odvětví cukru
OJ L 58, 28.02.2006, s.1
Nařízení 320/2006/ES, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení 1290/2005/ES o financování společné zemědělské politiky
OJ L 58, 28.02.2006, s.42

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 261/2006/ES, kterým se mění nařízení 753/2002/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských produktů
OJ L 46, 16.02.2006, s.18
Nařízení 262/2006/ES, kterým se mění nařízení 2729/2000/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro kontroly v odvětví vína
OJ L 46, 16.02.2006, s.22
 
Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 2. do 28. 2. 2006