Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – únor 2004

Vydáno: 29. 2. 2004
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku EU.

CLA, KVÓTY, LICENCE, PODPORY
Rozhodnutí [2004/91/ES] o uzavření dohody mezi EU a Kanadou ohledně obchodování s vínem a alkoholickými nápoji.
OJ L 35, 06.02.2004, s.1
Nařízení 230/2004/ES , kterým se mění nařízení 1972/2003 s přechodnými opatřeními, která mají být přijata z hlediska obchodování  se zemědělskými produkty v souvislosti s připojením ČR, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
OJ L 39, 11.02.2004, s.13
Nařízení 331/2004/ES stanovující pro r. 2004 výjimku z nařízení 1251/96/ES otvírající a umožňující administraci tarifních kvót v sektoru drůbežího masa.
OJ L 60, 27.02.2004, s.9
Nařízení 332/2004/ES stanovující pro r. 2004 výjimku z nařízení 1432/94/ES stanovujícího podrobná pravidla pro aplikaci v sektoru vepřového masa ohledně importních opatření za účelem otevření a umožnění administrace určitých tarifních kvót pro vepřové maso a některé další zemědělské produkty.
OJ L 60, 27.02.2004, s.10
Nařízení 334/2004/ES stanovující pro r. 2004 výjimku z nařízení 1458/2003/ES otvírající a umožňující administraci tarifních kvót v sektoru vepřového masa.
OJ L 60, 27.02.2004, s.14

ODBĚR VZORKŮ ANALÝZA, SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE – obecné
Rozhodnutí [2004/99/ES] o rozdělení finančních prostředků v rámci Společenství pro vyhodnocení metod stanovení zpracovaných živočišných bílkovin v krmivech.
OJ L 29, 03.02.2004, s.17

ZAJIŠŤOVÁNÍ HYGIENY A BEZPEČNOSTI – OBECNĚ
Směrnice 2004/9/ES o inspekci a ověřování správné laboratorní praxe (GLP).
OJ L 50, 20.02.2004, s.28
Směrnice 2004/10/ES o harmonizaci legislativy pro aplikaci principů správné laboratorní praxe a ověřování aplikací při testování chemických látek.
OJ L 50, 20.02.2004, s.44

HYGIENA A BEZPEČNOST DOVÁŽENÝCH POTRAVIN
Rozhodnutí [2004/109/ES], kterým se mění rozhodnutí [95/328/ES] určující zdravotní certifikaci pro produkty rybolovu z třetích zemí, které dosud nebyly pokryty specifickými rozhodnutími.
OJ L 32, 05.02.2004, s.17
Rozhodnutí [2004/109/ES] o opatřeních k ochraně před zbytkovým rizikem BSE v produktech pocházejících ze skotu – o rozdělení finančních prostředků.
OJ L 32, 05.02.2004, s.18
Rozhodnutí [2004/111/ES ] o implementaci opatření týkajících se ptačí influenzy u drůbeže a divokého ptactva v členských státech, která mají být uskutečněna během r. 2004.
OJ L 32, 05.02.2004, s.20
Rozhodnutí [2004/118/ES], kterým se mění rozhodnutí [95/233/ES, 96/482/ES a 2001/751/ES] o dovozu živé drůbeže a násadových vajec a živých běžců a násadových vajec, masa divoce žijící a chované zvěře, rozhodnutí [2000/585/ES] týkající se dovozu masa divoce žijící a chované zvěře a králíků a rozhodnutí [97/222/ES] týkající se dovozu masných výrobků s ohledem na některé přistupující státy.
OJ L 36, 07.02.2004, s.34
Rozhodnutí [2004/119/ES], kterým se mění rozhodnutí [96/333/ES] určující zdravotní certifikaci živých dvojskořápkových mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů z třetích zemí, které dosud nejsou pokryty specifickými rozhodnutími.
OJ L 36, 07.02.2004, s.56
Rozhodnutí [2004/144/ES], kterým se mění rozhodnutí [97/467/ES] týkající se zahrnutí podniků Bulharska a Maďarska do dočasného seznamu podniků třetích zemí, z nichž je členskými státy schválen dovoz králičího masa.
OJ L 47, 18.02.2004, s.33
Rozhodnutí [2004/145/ES] o finanční spoluúčasti Společenství týkající se činnosti některých referenčních laboratoří Společenství působících v oblasti veterinárního veřejného zdraví (biologická rizika) pro r. 2004.
OJ L 47, 18.02.2004, s.35
Nařízení 329/2004/ES stanovující pro r. 2004 výjimky z nařízení 1431/94/ES s podrobnými pravidly pro aplikaci importních opatření v sektoru drůbežího masa v souladu s nařízením 774/94/ES.
OJ L 60, 27.02.2004, s.5
Nařízení 330/2004/ES stanovující pro r. 2004 výjimky z nařízení 1396/98/ES stanovujícího postup pro aplikaci nařízení 779/98/ES v sektoru drůbežího masa, pokud jde o dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství, a zrušující nařízení 4115/86/ES a měnící nařízení 3010/95/ES.
OJ L 60, 27.02.2004, s.7

PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA
Nařízení 277/2004/ES týkající se časově neomezeného uznání limitů některých aditiv do krmiv.
OJ L 47, 18.02.2004, s.20
Nařízení 278/2004/ES týkající se dočasného uznání nového použití některých aditiv, která již byla schválena do krmiv.
OJ L 47, 18.02.2004, s.22
Směrnice 2004/21/ES týkající se omezení obchodování a používání azo-barviv (13. úprava směrnice 76/769/EHS s ohledem na technický pokrok).
OJ L 57, 25.02.2004, s.4

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA
Nařízení 242/2004/ES, kterým se mění nařízení 466/2001/ES z hlediska anorganického cínu v potravinách.
OJ L 42, 13.02.2004, s.3
Směrnice 2004/16/ES stanovující metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední dozor nad hladinami cínu v konzervovaných potravinách.
OJ L 42, 13.02.2004, s.16
Nařízení 324/2004/ES, kterým se mění příloha I nařízení 2377/90/EHS stanovující postup Společenství při určování maximálních limitů reziduí veterinárních léčiv v potravinách živočišného původu.
OJ L 58, 26.02.2004, s.16

MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
Směrnice 2004/12/ES, kterou se mění směrnice 94/62/ES o balení a odpadech z obalů.
OJ L 47, 18.02.2004, s.26
Rozhodnutí [2004/178/ES], kterým se mění rozhodnutí [1999/815/ES] týkající se opatření zakazujících umísťování na trhu hraček a dětského zboží, určených k tomu, aby byly dětmi do tří let vkládány do úst, vyrobených z měkčeného PVC obsahujícího ftaláty.
OJ 55, 24.02.2004, s.66

OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 223/2004/ES, kterým se doplňuje příloha k nařízení 2301/97/ES o zapsání určitých názvů do registru certifikátů specifického charakteru zemědělských produktů a potravin podle nařízení 2082/92/ES (Hushållsost).
OJ L 37, 10.02.2004, s.3
Nařízení 296/2004/ES, kterým se mění nařízení 848/93/EHS stanovující podrobná pravidla pro aplikaci nařízení 2082/92/EHS o certifikátech specifického charakteru pro zemědělské produkty a potraviny.
OJ L 50, 20.02.2004, s.15

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Doporučení [2004/163/ES] o koordinovaném programu inspekce v oblasti výživy zvířat pro r. 2004 v souladu se směrnicí 95/53/ES.
OJ L 52, 21.02.2004, s.70

OVOCE, ZELENINA A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 214/2004/ES stanovující tržní normy pro třešně.
OJ L 36, 07.02.2004, s.6

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Nařízení 316/2004/ES, kterým se mění nařízení 753/2002/ES stanovující určitá pravidla pro aplikaci nařízení 1493/1999/ES, pokud jde o popis, název, presentaci a ochranu některých produktů vinařského sektoru.
OJ L 55, 24.02.2004, s.16

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 2. do 29. 2. 2004