Bezpečnost potravin

Nové potravinářské předpisy EU – říjen 2005

Vydáno: 4. 11. 2005
Autor:

Výběr názvů předpisů z Věstníku ES.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Official Journal EC.

 

HORIZONTÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI JAKOSTI A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ÚŘEDNÍ KONTROLA

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 54/04/KOL týkající se koordinovaného programu úředního dozoru nad potravinami na rok 2004

OJ L 260, 6. 10. 2005, s. 12

 

HYGIENA A BEZPEČNOST POTRAVIN

Nařízení 1688/2005/ES, kterým se provádí nařízení 853/2004/ES, pokud jde o zvláštní záruky ohledně salmonely na zásilky určitého masa a vajec do Finska a Švédska 

OJ L 271, 15. 10. 2005, s. 17

Rozhodnutí [2005/753/ES], kterým se mění příloha II rozhodnutí 79/542/EHS, pokud jde o dovoz čerstvého masa z Brazílie

OJ L 282, 26. 10. 2005, s. 22

 

Influenza ptáků

Rozhodnutí [2005/705/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Turecku

OJ L 267, 12. 10. 2005, s. 29

Rozhodnutí [2005/710/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku

OJ L 269, 14. 10. 2005, s. 42

Rozhodnutí [2005/726/ES], kterým se mění rozhodnutí 2005/464/ES o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků ve členských státech

OJ L 273, 19. 10. 2005, s. 21

Rozhodnutí [2005/731/ES], kterým se stanoví dodatečné požadavky pro dozor nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků

OJ L 274, 20. 10. 2005, s. 93

Rozhodnutí [2005/733/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Turecku, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/705/ES

OJ L 274, 20. 10. 2005, s. 102

Rozhodnutí [2005/740], kterým se mění rozhodnutí 2005/693/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Rusku

OJ L 276, 21. 10. 2005, s. 68

Rozhodnutí [2005/745/ES], kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech

OJ L 279, 22. 10. 2005, s. 79

Rozhodnutí [2005/749/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku

OJ L 280, 25. 10. 2005, s. 23

Rozhodnutí [2005/758/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Chorvatsku a o zrušení rozhodnutí 2005/749/ES

OJ L 285, 28. 10. 2005, s. 50

Rozhodnutí [2005/759/ES] o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků v některých třetích zemích a přesunů ptáků ze třetích zemí doprovázených svými majiteli

OJ L 285, 28. 10. 2005, s. 52

Rozhodnutí [2005/760/ES] o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí

OJ L 285, 28. 10. 2005, s. 60

 

REZIDUA, KONTAMINANTY, RADIOAKTIVITA

Doporučení Kontrolního úřadu ESVO č. 3/05/KOL o monitorování základních hodnot dioxinů a polychlorovaných bifenylů typu dioxinů v krmivech

OJ L 260, 6. 10. 2005, s. 21

Směrnice 2005/70/ES, kterou se mění směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o stanovení maximálních limitů reziduí pro některé pesticidy v obilovinách a některých produktech živočišného a rostlinného původu a na jejich povrchu 

OJ L 276, 21. 10. 2005, s. 35

 

KOMODITNÍ PŘEDPISY

MASO A MASNÉ VÝROBKY

Rozhodnutí [2005/683/ES], kterým se mění rozhodnutí 2005/240/ES, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v Polsku

OJ L 258, 4. 10. 2005, s. 5

Nařízení 1757/2005/ES, kterým se mění nařízení 690/2001/ES o zvláštních opatřeních na podporu trhu v odvětví hovězího masa

OJ L 285, 28. 10. s. 6

 

VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Nařízení 1747/2005/ES, kterým se mění nařízení 883/2001/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 1493/1999/ES pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína

OJ L 280, 25. 10. 2005, s. 9

 

OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Nařízení 1643/2005/ES, kterým se zahajuje nabídkové řízení č. 55/2005 ES na prodej vinného alkoholu určeného pro nová průmyslová použití

OJ L 263, 8. 10. 2005, s. 3

Nařízení 1698/2005/ES o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

OJ L 277, 21. 10. 2005, s. 1

 

Pramen: Official Journal of European Communities, od 1. 10. do 31. 10. 2005